Zarządzenie nr 10.2023

Wójta Gminy Czernichów

z dnia 20 lutego 2023 roku

 

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie Gminy Czernichów w 2023 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) w związku art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz § 1 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2057), ), a także uchwały Nr LVIII.568.2022 Rady Gminy Czernichów z dnia 24 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok, Wójt Gminy Czernichów zarządza, co następuje:

§ 1

  1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury dziedzictwa narodowego.
  2. Zlecenie realizacji zadania publicznego będzie mieć formę współfinansowania zadania przez Gminę Czernichów.

 

§ 2

Na realizację projektów wybranych w ramach tego konkursu przeznacza się środki finansowe w wysokości 30 000 złotych brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

 

§ 3

Treść ogłoszenia konkursu ofert stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6

Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 7

Klauzula informacyjna Ochrony Danych Osobowych stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 8

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 10.2023

Wójta Gminy Czernichów

z dnia 20 lutego 2023 r.

 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40)  w związku art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz § 1 Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057), a także uchwały Nr LVIII.568.2022 Rady Gminy Czernichów z dnia 24 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok, Wójt Gminy Czernichów ogłasza konkurs na realizację niżej wymienionego zadania publicznego.

Zadanie zapisane jest w Programie Współpracy Gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok w Rozdziale 6. – kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 1.  Zadanie będące przedmiotem konkursu ofert:

Postanawia się ogłosić otwarty konkurs ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji na realizację w 2023 roku zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ WW. ZADAŃ:

Gmina Czernichów przeznacza na dofinansowanie wyżej wymienionych zadań środki w wysokości: 30 000 złotych (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)

Oferty wybrane w wyniku postępowania konkursowego będą realizowane w formie zleceń, które będą współfinansowane przez Gminę Czernichów.

3. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:

1) Zadania będą realizowane w terminie od 8 maja 2023 do 30 listopada 2023 r. Szczegółowy termin realizacji zadania zostanie określony w umowie.

2) Adresaci zadania: mieszkańcy Gminy Czernichów.

3) Pozyskanie uczestników zadania leży w gestii podmiotu ubiegającego się o środki finansowe na współfinansowanie zadania.

4) Obsługa administracyjna zadania ze środków finansowych przeznaczonych przez Gminę Czernichów na współfinansowanie zadania nie może przekroczyć 5 % wartości współfinansowania.

5) W razie wątpliwości odnoszących się do proponowanego wynagrodzenia lub innych kosztów związanych z realizacją zadania Komisja Konkursowa zastrzega sobie możliwość wnioskowania do oferenta o uzasadnienie wysokości tego wynagrodzenia lub tych kosztów lub ewentualnej ich zmiany

6) Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do negocjacji zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu przed podpisaniem umowy w sytuacji stwierdzenia  znaczących rozbieżności pomiędzy tymi dokumentami a złożoną ofertą. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w negocjacjach Gmina Czernichów zastrzega sobie prawo  do odstąpienia od zawarcia umowy. Ponadto Gmina Czernichów zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy w przypadku, gdy:

a) organizacja lub jej reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych,

b) zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną i/lub finansową oferenta.

7) W jednym naborze konkursowym wnioskodawca może złożyć tylko jedną ofertę na realizację zadania publicznego. Jeden projekt może uzyskać tylko jedno dofinansowanie w ciągu roku budżetowego.

8) Każdej złożonej ofercie zostanie nadany numer, zgodnie z kolejnością wpływu oferty na Dziennik Podawczy Urzędu Gminy Czernichów, ul. Gminna 1, 32 – 070 Czernichów.

9) W przypadku złożenia przez jednego wnioskodawcę dwóch lub więcej ofert, komisja konkursowa będzie poddawała ocenie pierwszą zarejestrowaną ofertę, złożoną przez danego wnioskodawcę. Kolejne złożone oferty nie będą brały udziału w postępowaniu konkursowym.

10)    Ofertę należy wypełnić drukiem i składać na wzorze oferty stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 10.2023 Wójta Gminy Czernichów z dnia 20 lutego 2023 r. Oferty, które będą złożone według innego wzoru, nie będą rozpatrywane.

11) Realizacja zadania nastąpi poprzez zawarcie pisemnej umowy z oferentem, której wzór stanowi załącznik nr 3do Zarządzenia nr 10.2023 Wójta Gminy Czernichów z dnia 20 lutego 2023 r.

12) Rozliczenie należy wypełnić drukiem na wzorze sprawozdania, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 10.2023 Wójta Gminy Czernichów z dnia 20 lutego 2023 r.

13) Dotacja może być przyznana jedynie na dofinansowanie zadania z zakresu działalności statutowej zgodnej z założeniami konkursu nieodpłatnej lub odpłatnej. Środki dotacji nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej Oferenta.

14) Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje również przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej przez Oferenta. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana przez Oferenta.

15) Jeżeli przyznana dotacja jest niższa od oczekiwanej, Oferent może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego, dokonać aktualizacji przewidywanych kosztów realizacji zadania lub odstąpić od podpisania umowy.

16) W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane przesunięcia zwiększające wartość poszczególnych pozycji kosztów działania oraz pomiędzy działaniami do 20% kwoty dotacji bez zawierania aneksu.

4. Kryteria oceny ofert:

1) Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert wraz z punktacją (max.100 punktów za wszystkie łącznie):

Ocena projektu

Punkty

  1. Przygotowanie oferenta do realizacji zadania.

0-10

  1. Zgodność i komplementarność oferty z tematyką i celami konkursu.

0-10

3. Liczba i charakterystyka beneficjentów korzystających z zadania.

0-20

4. Rzetelność oferty, osiągalność i realność celów, kompletność dokumentacji.

0-10

5. Proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne. Innowacyjność zadania.

0-10

6. Szczegółowy sposób realizacji zdania.

0-10

7. Udział środków finansowych własnych oferenta.

0-20

8. Wkład rzeczowy i osobowy oferenta, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna osób przy zadaniu.

0-10

Suma maksymalnej liczby punktów:

100

2) Oferty, które otrzymają w ocenie merytorycznej średnią poniżej 50 punktów nie uzyskują rekomendacji do współfinansowania zadania.

3) Poziom współfinansowania nie wynika z relacji punktacji uzyskanej w ocenie do kwoty wnioskowanej. Współfinansowanie ofert dokonywanie będzie z uwzględnieniem ich jakości i potrzeb społecznych.

5. Miejsce i TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę, wraz z wymaganymi dokumentami, należy dostarczyć w zapieczętowanej kopercie, pocztą lub osobiście na adres: Urząd Gminy Czernichów, ul. Gminna 1, 32 – 070 Czernichów, na Dziennik Podawczy do dnia 20 marca 2023 roku.

W przypadku przesłania oferty pocztą decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy Czernichów. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6. TERMIN rozstrzygnięcia konkursu ofert:

1) rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi do dnia 14 kwietnia 2023 r.

2) Jeżeli złożona w terminie oferta posiada braki formalne lub niejasności Komisja Konkursowa zwraca się do oferenta w celu uzupełnienia tych braków.

3) Wezwanie do uzupełnienie braków formalnych oraz korespondencja z oferentem będzie przesyłana za pośrednictwem poczty e-mailowej, na adres wskazany w ofercie.

4) Braki formalne bądź niejasności oferent musi uzupełnić w terminie do 7 dni od dnia przesłania e-maila z informacją o brakach formalnych. Niezłożenie w ww. terminie wyjaśnień i prawidłowych, kompletnych uzupełnień spowoduje odrzucenie oferty.

5) Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone w:

- Biuletynie Informacji Publicznej,

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Czernichów, ul. Gminna 1, 32 – 070 Czernichów,

- na stronie internetowej Urzędu Gminy www.czernichow.pl.

6) Decyzję o wyborze ofert i wysokości współfinansowania podejmie Wójt Gminy Czernichów w formie zarządzenia.

7. Poziom i sposób obliczania minimalnego współfinansowania zadania przez podmiot ogłaszający konkurs:

Warunkiem współfinansowania zadania przez Gminę Czernichów jest zapewnienie przez oferenta własnego wkładu finansowego w wysokości co najmniej 5% łącznej wartości zadania.

8. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty:

1) Statut;

2) Aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących;

3) Oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych;

4) Oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) Oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki, i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym;

6) Oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł;

Składający oświadczenia jest obowiązany do zawarcia w oświadczeniach od punktu 3) do punktu 6) klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia"Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

7) Wszystkie przedkładane kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie, opatrzone aktualną datą, pieczęciami (pieczęć ogólna organizacji lub podmiotu i imienne) oraz podpisami osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w  imieniu organizacji pozarządowej lub podmiotu. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi to podpisują się czytelnie z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

8) Klauzula informacyjna Ochrony Danych Osobowych stanowi załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 10.2023 Wójta Gminy Czernichów z dnia 20 lutego 2023 r.

9. Informacja o możliwości odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwości pre-dłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert:

Wójt Gminy Czernichów zastrzega sobie prawo odwołania konkursu przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwości przedłużenia terminu złożenia ofert i przedłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

10.  sposób złożenia oferty i dokumentów, o których mowa w pkt. 8.

1)    Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć w zamkniętej i opisanej kopercie.

2)    Na kopercie należy umieścić:

a) nazwę i adres podmiotu składającego ofertę,

b) opis: ,,Zadanie publiczne z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

c) adnotację: „Nie otwierać przed posiedzeniem komisji konkursowej”.

11. ZASADY PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1) Formularz oferty należy opracować w języku polskim,

2) Oferta musi być przedstawiona w formie drukowanej i w sposób czytelny lub sporządzona odręcznie drukowanymi literami,

3) Nie należy zmieniać układu zapisów oferty,

4) Oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania - jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy wnioskodawcy, należy to jasno zaznaczyć (np. wpisać „nie dotyczy”),

5) Podawane informacje winny być dokładne i wystarczająco szczegółowe, aby zapewnić jasność i czytelność oferty, zwłaszcza z zakresie sposobu realizacji celów i szczegółowego kosztorysu ze względu na rodzaj kosztów.

 

12. TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ

DO OPINIOWANIA OFERT:

 

1)    W celu opiniowania ofert Wójt Gminy Czernichów powoła Komisję Konkursową.

2)    W skład Komisji Konkursowej wchodzi nie mniej niż 3 i nie więcej niż 5 członków, w tym:

a) przewodniczący komisji, który jest osobą upoważnioną przez Wójta, będący przedstawicielem Urzędu Gminy Czernichów,

b) przedstawiciele Urzędu Gminy Czernichów – max. 2 osoby,

c) przedstawiciele organizacji pozarządowych – max. 2 osoby.

3)    Posiedzenie Komisji Konkursowej jest ważne, jeżeli weźmie w nim udział co najmniej połowa składu komisji.

4)    Członkowie Komisji Konkursowej, po zapoznaniu się z listą podmiotów, które złożyły oferty do konkursu, składają oświadczenie, że nie podlegają wykluczeniu w trybie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, dotyczących wyłączenia pracownika.

5)    Komisja Konkursowa dokumentuje swoją pracę pisemnie w formie protokołu zgodnie z ogłoszonymi warunkami konkursu.

6)    Komisja Konkursowa sprawdza prawidłowość oferty co do wymogów oraz terminowości jej złożenia.

7)    Komisja Konkursowa na każdym etapie postępowania może wnioskować o wyjaśnienie wątpliwości związanych ze złożoną ofertą.

8)    Zadaniem Komisji jest ocena złożonych ofert pod względem formalnym i merytorycznym. Komisja wypracowuje stanowisko, po zebraniu indywidualnych opinii wobec wszystkich ofert i przedstawia je Wójtowi Gminy Czernichów w formie protokołu z listą ocenionych projektów z przypisaną im oceną punktową, zgodnie z warunkami konkursu. Lista zawiera wykaz ofert, które rekomenduje do udzielenia współfinansowania wraz z propozycją wysokości proponowanej dotacji, jak również wykaz ofert, których nie rekomenduje do udzielenia współfinansowania.

9)    Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem rozstrzygnięcia konkursu.

10) W przypadku braku zgłoszeń przedstawicieli organizacji pozarządowych stosuje się przepis art. 15 ust. 2da ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

13. ODRZUCENIE I NIE ROZPATRZENIE OFERTY:

1)    Oferta zostanie odrzucona ze względów formalnych i nie będzie rozpatrywana w postępowaniu konkursowym, w szczególności, gdy:

a) zostanie złożona po terminie lub w formie innej niż wskazana w pkt. 3, ppkt 10),

b) w całości nie będzie odpowiadać tematyce i rodzajowi zadania publicznego ogłoszonego konkursu,

c) wnioskodawca nie wskazał celu statutowego lub przedmiotu działalności gospodarczej w dziedzinie objętej konkursem,

d) oferta zostanie złożona bez podpisów osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu zgodnie z dokumentem stanowiącym o podstawie działalności oferenta.

14. INNE:

1.    Wspieranie przez Gminę Czernichów zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony kultury i dziedzictwa narodowego o charakterze odpowiadającym rodzajowi zadań będących przedmiotem powyższego konkursu w roku 2022 przedstawiało się następująco:

a) Liczba dofinansowanych zadań w ramach konkursów: 1

b) Kwota dofinansowania: 4 000 zł

2.    Treść ogłoszenia wraz z zarządzeniem nr 10.2023 Wójta Gminy Czernichów z dnia 20 lutego 2023 r. i załącznikami do tego zarządzenia zamieszczona jest:

a) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernichów

b) w siedzibie Urzędu Gminy Czernichów, ul. Gminna 1, 32 – 070 Czernichów w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;

c) na stronie internetowej gminy www.czernichow.pl.

3.    Szczegółowe informacje udziela podinspektor Anatol Władyka tel. 12 444-55-77 wew. 115, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

                                                                                                                                                                                                                                 ..................................................................

(Wójt Gminy Czernichów)


Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 10.2023
Wójta Gminy Czernichów
z dnia 20 lutego 2023 r.

WZÓR

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO* / OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*

O KTÓREJ MOWA W ART. 14 UST. 1 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R.
O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE
(t.j. DZ. U. Z 2022 R. POZ. 1327 Z PÓŹN. ZM.)

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:

 

Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczególnych polach lub w przypisach.

W przypadku pól, które nie dotyczą danej oferty, należy wpisać „nie dotyczy” lub przekreślić pole.

Zaznaczenie „*”, np., „Oferta realizacji zadania publicznego*/Oferta wspólna realizacji zadania publicznego*”, oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź i pozostawić prawidłową. Przykład: „Oferta realizacji zadania publicznego* /Oferta wspólna realizacji zadania publicznego*”.

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej,

    do którego jest adresowana oferta

 

2. Rodzaj zadania publicznego[1])

 

 

II. Dane oferenta(-tów)

 

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

 

Osoby upoważnione do składania oświadczeń woli
w zakresie zobowiązań finansowych

Imię i nazwisko

Funkcja

   
   
   

Numer rachunku
bankowego organizacji

Nazwa banku:

 

Nr rachunku bankowego:

 

2. Dane osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

 
         

 

III. Opis zadania

1. Tytuł zadania publicznego

 

2. Termin realizacji zadania publicznego

Data rozpoczęcia

 

Data

zakończenia

 

3. Syntetyczny opis zadania (należy wskazać i opisać: miejsce realizacji zadania, grupę docelową, sposób rozwiązywania jej problemów/zaspokajania potrzeb, komplementarność z innymi działaniami podejmowanymi przez organizację lub inne podmioty)

 

  4. Plan i harmonogram działań na rok ……………….

(należy wymienić i opisać w porządku logicznym wszystkie planowane w ofercie działania oraz określić ich uczestników i miejsce ich realizacji)

 

Nazwa działania

Opis

 

Planowany termin realizacji

Zakres działania realizowany przez podmiot niebędący stroną umowy[2])

Lp.

Grupa docelowa

                   
           
           
           
           
           
           

5. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

(należy opisać:

1)       co będzie bezpośrednim efektem (materialne „produkty” lub „usługi” zrealizowane na rzecz uczestników zadania) realizacji oferty?

2)       jaka zmiana społeczna zostanie osiągnięta poprzez realizację zadania?

3)       czy przewidywane jest wykorzystanie rezultatów osiągniętych w trakcie realizacji oferty w dalszych działaniach organizacji? – trwałość rezultatów zadania)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego[3])

Nazwa rezultatu

Planowany poziom osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów / źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika

     
     
     

 


IV.    Charakterystyka oferenta

1. Informacja o wcześniejszej działalności oferenta, w szczególności w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne

 

2. Zasoby kadrowe, rzeczowe i finansowe oferenta, które będą wykorzystane do realizacji zadania

 


V.     Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

 

V.A Zestawienie kosztów realizacji zadania

(w sekcji V-A należy skalkulować i zamieścić wszystkie koszty realizacji zadania niezależnie od źródła finansowania wskazanego w sekcji V-B)

Lp.

Rodzaj kosztu

Rodzaj

miary

Koszt jednostkowy

[PLN]

Liczba jednostek

Wartość [PLN]

Razem

Rok 1

Rok 2

Rok 3[4])

I.

Koszty realizacji działań

I.1.

Działanie 1

             

I.1.1.

Koszt 1

             

I.1.2.

Koszt 2

             

             

I.2.

Działanie 2

             

I.2.1.

Koszt 1

             

I.2.2.

Koszt 2

             

             

I.3.

Działanie 3

             

I.3.1.

Koszt 1

             

I.3.2.

Koszt 2

             

             

Suma kosztów realizacji zadania

       

II.

Koszty administracyjne

II.1.

Koszt 1

             

II.2.

Koszt 2

             

             

Suma kosztów administracyjnych

       

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

       V.B Źródła finansowania kosztów realizacji zadania

Lp.

Źródło finansowania kosztów realizacji zadania

Wartość [PLN]

Udział [%]

1.

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

 

100

2.

Planowana dotacja w ramach niniejszej oferty

   

3.

Wkład własny[5])

   

3.1.

Wkład własny finansowy

   

3.2.

Wkład własny niefinansowy (osobowy i rzeczowy)

   

4.

Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania

   V.C Podział kosztów realizacji zadania pomiędzy oferentów[6])

Lp.

Źródło finansowania kosztów realizacji zadania

Wartość [PLN]

 

Razem

Rok 1

Rok 2

Rok 3[7])

1.

Oferent 1

       

2.

Oferent 2

       

3.

Oferent 3

       
 

       

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

       

 

VI. Inne informacje

 

  1. 1.        Deklaracja o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.
  2. 2.        Działania, które w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególni oferenci oraz sposób ich reprezentacji wobec organu administracji publicznej – w przypadku oferty wspólnej.
  3. 3.        Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacji przewidywanych kosztów oraz oświadczeń zawartych w sekcji VII.
 

VII.         Oświadczenia

Oświadczam(-my), że:

1)   proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego
oferenta(-tów);

2)   pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku publicznego;

3)   oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych;

4) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;

5)   dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / właściwą ewidencją*;

6)   wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym;

7)   w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem
i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

.................................................................                                                        Data ........................................................

.................................................................

.................................................................

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy

osób upoważnionych do składania oświadczeń

woli w imieniu oferentów)

                                                                                                                                                                                                                   [1]   ) Wypełnić jedynie w przypadku, gdy oferta została złożona w związku z ogłoszonym przez organ otwartym konkursem ofert. Należy wskazać rodzaj zadania, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wynikający z ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.

[2]   ) Dotyczy zakresu działania tej części zadania, która będzie realizowana przez podmiot niebędący stroną umowy, o którym mowa w art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003  r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

[3]   Organ w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert może odstąpić od wymogu składania dodatkowych informacji dotyczących rezultatów w realizacji zadania publicznego, jeżeli rodzaj zadania uniemożliwia ich określenie.

[4]Tabelę należy rozszerzyć w przypadku realizacji oferty w dłuższym okresie.

[5]) Suma pól 3.1. i 3.2.

[6] Sekcję V.C należy uzupełnić w przypadku oferty wspólnej.

[7]Tabelę należy rozszerzyć w przypadku realizacji oferty w dłuższym okresie.

 

Załącznik nr 1 - ogłoszenie (PDF)

Załącznik nr 2 - oferta (PDF, DOCX)

Załącznik nr 3 - wzór umowy (PDF)

Załącznik nr 4 - wzór sprawozdania (PDF, DOCX)

Załącznik nr 5 - klauzula RODO (PDF)

Oświadczenia (PDF, DOCX)