Zarządzenie nr 11.2023

Wójta Gminy Czernichów

z dnia 22 lutego 2023 roku

 

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa na terenie Gminy Czernichów w 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) w związku art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz § 1 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2057), a także uchwały Nr LVIII.568.2022 Rady Gminy Czernichów z dnia 24 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok, Wójt Gminy Czernichów zarządza, co następuje:

§ 1

  1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa.
  2. Zlecenie realizacji zadania publicznego będzie mieć formę współfinansowania zadania przez Gminę Czernichów.

 § 2

Na realizację projektów wybranych w ramach tego konkursu przeznacza się środki finansowe w wysokości 3 000 złotych brutto (słownie: trzy tysiące złotych).

 § 3

Treść ogłoszenia konkursu ofert stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6

Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 7

Klauzula informacyjna Ochrony Danych Osobowych stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 8

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik nr 1 - ogłoszenie (PDF)

Załącznik nr 2 - oferta (DOCX)

Załącznik nr 3 - wzór umowy (PDF)

Załącznik nr 4 - wzór sprawozdania (DOCX)

Załącznik nr 5 - klauzula RODO (PDF)

Oświadczenia (DOCX)