Zarządzenie nr 36.2024
Wójta Gminy Czernichów
z dnia 15 maja 2024 r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego wynikającego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Czernichów na 2024 rok.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609 ) w związku z art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) i  uchwały Nr LI.491.2022 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2022 – 2024 dla Gminy Czernichów oraz § 1 Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2057), a także uchwały Nr XVIII.568.2022 Rady Gminy Czernichów z dnia 24 października 2022 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 r., Wójt Gminy Czernichów zarządza, co następuje:

§ 1

  1. Ogłasza się konkurs ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynikającego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Czernichów na 2024 rok, na zadania pod nazwą: „Realizacja programu z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.
  2. Zlecenie realizacji zadania publicznego będzie mieć formę współfinansowania zadania przez Gminę Czernichów.

§ 2

Na realizację zadań wybranych w ramach w/w konkursu przeznacza się środki finansowe w wysokości 19 104,00złotych (słownie: dziewiętnaście tysięcy sto cztery złote).

§ 3

Treść ogłoszenia konkursu ofert stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 4

Wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6

Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 7

Klauzula informacyjna Ochrony Danych Osobowych stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 8

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Załączniki do zarządzenia:

Załącznik nr 1 - ogłoszenie (PDF)

Załącznik nr 2 - oferta (PDFDOCX)

Załącznik nr 3 - wzór umowy (PDF)

Załącznik nr 4 - wzór sprawozdania (PDFDOCX)

Załącznik nr 5 - klauzula RODO (PDF)

Oświadczenia (DOCX)