Zarządzenie nr 16.2023

Wójta Gminy Czernichów

z dnia 27 lutego 2023 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego wynikającego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Czernichów na 2023 rok.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) w związku z art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) i  uchwały Nr LI.491.2022 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2022 – 2024 dla Gminy Czernichów oraz § 1 Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2057), a także uchwały Nr XVIII.568.2022 Rady Gminy Czernichów z dnia 24 października 2022 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 r., Wójt Gminy Czernichów zarządza, co następuje:

§ 1

  1. Ogłasza się konkurs ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynikającego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Czernichów na 2023 rok, na zadania pod nazwą: „Realizacja programu z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.
  2. Zlecenie realizacji zadania publicznego będzie mieć formę współfinansowania zadania przez Gminę Czernichów.

§ 2

Na realizację zadań wybranych w ramach w/w konkursu przeznacza się środki finansowe w wysokości 122 000 złotych (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące złotych).

§ 3

Treść ogłoszenia konkursu ofert stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 4

Wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6

Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 7

Klauzula informacyjna Ochrony Danych Osobowych stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 8

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 16.2023

Wójta Gminy Czernichów

z dnia 27 lutego 2023 r.

 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) w związku z art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.)
i uchwały Nr LI.491.2022 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 marca 2022 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2022-2024 r. oraz § 1 Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
z wykonywania tych zadań (t .j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2057), a także uchwały
Nr XVIII.568.2022 Rady Gminy Czernichów z dnia 24 października 2022 r. w sprawie programu współpracy Gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 Wójt Gminy Czernichów ogłasza konkurs ofert na realizację w 2023 roku niżej wymienionego zadania publicznego wynikającego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2022-2024 rok.

Postanawia się ogłosić otwarty konkurs ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji na realizację w 2023 roku zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych. Zadanie jest zgodne z Programem Współpracy Gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 (Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych).

 

1.        Zadanie będące przedmiotem konkursu ofert:

W ramach konkursu ofert wyłonione zostaną zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dotyczące:

1)        Realizacja zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień lub zajęć o charakterze prozdrowotnym w formie zajęć sportowo – rekreacyjnej.

2)    Organizowania i finansowania szkoleń, warsztatów, prelekcji, konferencji, wykładów i innych form dokształcania i podnoszenia kwalifikacji związanych z tematyką z zakresu profilaktyki uzależnień, a także z innymi tematami, które mogą być pomocne w pracy z osobami z problemem alkoholowym.

3)    Organizację i finansowanie półkolonii lub kolonii letniej, kilkudniowego wyjazdu lub innych form wypoczynku - działania skierowane w szczególności do dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, rodzin nie radzących sobie wychowawczo, rodzin w których występuje przemoc, uzależnienia behawioralne, czy inne zachowania ryzykowne;

 

2.        WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ WW. ZADAŃ:

Gmina Czernichów przeznacza na dofinansowanie wyżej wymienionych zadań środki w wysokości: 122 000 złotych (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące złotych).

Oferty wybrane w wyniku postępowania konkursowego będą realizowane w formie zlecenia, które będzie współfinansowane przez Gminę Czernichów.

 

3.        TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:

1)        Zadania będą realizowane w terminie do 10 grudnia 2023 r.

2)        Adresaci zadania: mieszkańcy Gminy Czernichów, w szczególności dzieci i młodzież.

3)        Pozyskanie uczestników zadania leży w gestii podmiotu ubiegającego się o środki finansowe na współfinansowanie zadania.

4)        Kwalifikacje osób prowadzących zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień oraz w zakresie strategii kształtowania umiejętności życiowych i nabywania właściwych umiejętności prospołecznych - osoby te powinny posiadać następujące przygotowanie do realizacji w/w zajęć:

a)    wykształcenie wyższe lub wyższe magisterskie lub studia podyplomowe z zakresu: pedagogiki ogólnej, pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej, pedagogiki resocjalizacyjnej, pedagogiki społeczno – opiekuńczej, resocjalizacji, psychologii, psychoterapii, socjologii, socjoterapii, profilaktyki uzależnień, promocji zdrowia, promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień, terapii pedagogicznej lub innych pokrewnych uznanych przez komisję konkursową, lub:

b)   wykształcenie wyższe i udokumentowane kwalifikacje do prowadzenia programów profilaktycznych lub profilaktyczno – wychowawczych, obejmujących wyżej wskazaną tematykę.

Ważne: w przypadku wskazania tego przygotowania w złożonej ofercie - projekty te winny być zrealizowane zgodnie z założeniem autorów programu i właściwie udokumentowane, dostosowane odpowiednio do wieku i potrzeb beneficjentów zadania – kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób prowadzących ww. zajęcia winny być dołączone jako załącznik do oferty i odpowiednio potwierdzone (tj. potwierdzone zgodnie z wymogiem ogłoszenia),

c)    po złożeniu oferty - w przypadku zmiany osoby prowadzącej zajęcia profilaktyczne - należy niezwłocznie pisemnie powiadomić o tym fakcie Zleceniodawcę. Do pisma należy dołączyć potwierdzone zgodnie z wymogiem ogłoszenia kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osoby prowadzącej zajęcia profilaktyczne,

5)        Obsługa administracyjna zadania ze środków finansowych przeznaczonych przez Gminę Czernichów na współfinansowanie zadania nie może przekroczyć 5 % wartości współfinansowania.

6)        W razie wątpliwości odnoszących się do proponowanego wynagrodzenia lub innych kosztów związanych z realizacją zadania, Komisja Konkursowa zastrzega sobie możliwość wnioskowania do oferenta o uzasadnienie wysokości tego wynagrodzenia lub tych kosztów lub ewentualnej ich zmiany.

7)        Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do negocjacji zaktualizowanego kosztorysu
i harmonogramu przed podpisaniem umowy w sytuacji stwierdzenia  znaczących rozbieżności pomiędzy tymi dokumentami a złożoną ofertą. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w negocjacjach Gmina Czernichów zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy. Ponadto Gmina Czernichów zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy w przypadku, gdy:

a)    organizacja lub jej reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych,

b)   zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną i/lub finansową oferenta.

8)        W jednym naborze konkursowym wnioskodawca może złożyć tylko jedną ofertę na realizację zadania publicznego. Jeden projekt może uzyskać tylko jedno dofinansowanie
w ciągu roku budżetowego.

9)        Każdej złożonej ofercie zostanie nadany numer, zgodnie z kolejnością wpływu oferty na Dziennik Podawczy Urzędu Gminy Czernichów, ul. Gminna 1, 32 – 070 Czernichów.

10)    W przypadku złożenia przez jednego wnioskodawcę dwóch lub więcej ofert, Komisja Konkursowa będzie poddawała ocenie pierwszą zarejestrowaną ofertę, złożoną przez danego wnioskodawcę. Kolejne złożone oferty nie będą brały udziału w postępowaniu konkursowym.

11)    Jedno zadanie zawarte w ofercie ze względu na dużą liczbę chętnych uczestników może być wykonane dwuetapowo lub podzielone na więcej etapów – zadanie musi być rozliczone jako jedno zadanie i traktowane jako całość. Beneficjenci zadania nie mogą się powtarzać w kolejnym etapie tego samego zadania.

12)    Ofertę należy wypełnić drukiem i składać na wzorze oferty stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 16.2023 Wójta Gminy Czernichów z dnia 27 lutego 2023 r. Oferty, które będą złożone według innego wzoru, nie będą rozpatrywane.

13)    Realizacja zadania nastąpi poprzez zawarcie pisemnej umowy z oferentem, której wzór stanowi załącznik nr 3do Zarządzenia nr 16.2023 Wójta Gminy Czernichów z dnia 27 lutego 2023 r.

14)    Rozliczenie należy wypełnić drukiem na wzorze sprawozdania, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 16.2023 Wójta Gminy Czernichów z dnia 27 lutego 2023 r.

4. Kryteria oceny ofert:

1)    Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert wraz z punktacją (max.100 punktów za wszystkie łącznie):

Ocena projektu

Punkty

  1. Zgodność i komplementarność oferty z tematyką i celami konkursu (zastosowanie strategii profilaktycznych: tj. kształtowania umiejętności życiowych i nabywania właściwych umiejętności prospołecznych).

0-20

2. Liczba i charakterystyka beneficjentów korzystających z zadania.

0-20

3. Rzetelność oferty, osiągalność i realność celów, kompletność dokumentacji.

0-10

4. Proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne. Innowacyjność zadania.

0-10

5. Szczegółowy sposób realizacji zdania (w tym: czytelność realizacji działań profilaktycznych, np. planowana tematyka i ilość godzin zajęć profilaktycznych przypadających na 1 uczestnika, czytelność przedstawienia innych dodatkowych planowanych działań).

0-10

6. Udział środków finansowych własnych oferenta (za wkład własny uznaje się tylko środki finansowe - nie uznaje się pracy wolontariuszy ani wkładu rzeczowego).

0-20

7. Wkład rzeczowy i osobowy oferenta, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna osób przy zadaniu.

0-10

Suma maksymalnej liczby punktów:

100

2)    Oferty, które otrzymają w ocenie merytorycznej łącznie poniżej 50 punktów nie uzyskują rekomendacji do współfinansowania zadania.

3)    Poziom współfinansowania nie wynika z relacji punktacji uzyskanej w ocenie do kwoty wnioskowanej. Współfinansowanie ofert dokonywane będzie z uwzględnieniem ich jakości i potrzeb społecznych.

5. Miejsce i TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę, wraz z wymaganymi dokumentami, należy dostarczyć w zapieczętowanej kopercie, pocztą lub osobiście na adres: Urząd Gminy Czernichów, ul. Gminna 1, 32 – 070 Czernichów, na Dziennik Podawczy do dnia 27 marca 2023 roku do godziny 12.00.

W przypadku przesłania oferty pocztą decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy Czernichów. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6. TERMIN rozstrzygnięcia konkursu ofert:

1)    rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi do dnia 15 kwietnia 2023 r.

2)    Jeżeli złożona w terminie oferta posiada braki formalne lub niejasności Komisja Konkursowa wywiesza wykaz podmiotów, których oferty posiadają braki formalne bądź niejasności.

3) Braki formalne bądź niejasności oferent musi uzupełnić w terminie do 7 dni od dnia wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czernichów oraz na stronie internetowej Urzędu (www.czernichow.pl). Niezłożenie w ww. terminie wyjaśnień i prawidłowych, kompletnych uzupełnień spowoduje odrzucenie oferty.

4) Wezwanie do uzupełnienie braków formalnych oraz korespondencja z oferentem będzie przesyłana za pośrednictwem poczty e-mailowej, na adres wskazany w ofercie.

5)    Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone w:

- Biuletynie Informacji Publicznej,

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Czernichów, ul. Gminna 1, 32 – 070 Czernichów,

- na stronie internetowej Urzędu Gminy www.czernichow.pl.

6)    Decyzję o wyborze ofert i wysokości współfinansowania podejmie Wójt Gminy Czernichów w formie zarządzenia.

 

7.    Poziom i sposób obliczania minimalnego współfinansowania zadania przez podmiot ogłaszający konkurs:

Warunkiem współfinansowania zadania przez Gminę Czernichów jest zapewnienie przez oferenta własnego wkładu finansowego w wysokości co najmniej 5% łącznej wartości zadania.

8.        Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty:

1)        Statut.

2)        Aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących.

3)    Oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych.

4)    Oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5)    Oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki, i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym.

6)    Oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł.

Składający oświadczenia jest obowiązany do zawarcia w oświadczeniach od punktu 3) do punktu 6) klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia"Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

7)    Oświadczenie, że w związku z realizacją zadania podmiot przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi uzyska informację, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym. Osoby ujęte w tym Rejestrze nie będą prowadziły zajęć w ramach projektów.

8)    Kserokopie kwalifikacji osób prowadzących zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień oraz w zakresie strategii kształtowania umiejętności życiowych i nabywania właściwych umiejętności prospołecznych zgodnie z zapisem pkt 3, ppkt 4) lit. a) – c) niniejszego ogłoszenia.

9)    Wszystkie przedkładane kopie dokumentów muszą być, na pierwszej lub ostatniej stronie odrębnego dokumentu, potwierdzone za zgodność z oryginałem, opatrzone aktualną datą, pieczęciami (pieczęć ogólna organizacji lub podmiotu i imienne) oraz podpisami osób, upoważnionych do składania oświadczeń woli w  imieniu organizacji pozarządowej lub podmiotu. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi to podpisują się czytelnie z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

10)  Klauzula informacyjna Ochrony Danych Osobowych stanowi Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 16.2023 Wójta Gminy Czernichów z dnia 27 lutego 2023 r.

9.    Informacja o możliwości odwołania konkursu ofert przed upływem terminU na złożenie ofert oraz możliwości prZedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert:

Wójt Gminy Czernichów zastrzega sobie prawo odwołania konkursu przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwości przedłużenia terminu złożenia ofert i przedłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

10.  sposób złożenia oferty i dokumentów, o których mowa w pkt. 8.

1)    Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć w zamkniętej i opisanej kopercie.

2)    Na kopercie należy umieścić:

a) nazwę i adres podmiotu składającego ofertę,

b) opis: „Realizacja programu z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”,

c) adnotację: „Nie otwierać przed posiedzeniem Komisji Konkursowej”.

11. ZASADY PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1) Formularz oferty należy wypełnić w języku polskim.

2) Oferta musi być sporządzona w formie drukowanej i w sposób czytelny lub wypełniona odręcznie drukowanymi literami.

3) Nie należy zmieniać układu zapisów oferty.

4) Oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania – jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy wnioskodawcy, należy to jasno zaznaczyć (np. wpisać „nie dotyczy”).

5) Podawane informacje winny być dokładne i wystarczająco szczegółowe, aby zapewnić jasność i czytelność oferty, zwłaszcza z zakresie sposobu realizacji celów i szczegółowego kosztorysu ze względu na rodzaj kosztów.

 

12. TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ

DO OPINIOWANIA OFERT:

1)    W celu opiniowania ofert Wójt Gminy Czernichów powoła Komisję Konkursową.

2)    W skład Komisji Konkursowej wchodzi nie mniej niż trzech i nie więcej niż pięciu członków, w tym:

a) przewodniczący komisji, który jest osobą upoważnioną przez Wójta, będącą przedstawicielem Urzędu Gminy Czernichów,

b)    przedstawiciele Urzędu Gminy Czernichów – max. 2 osoby,

c)    przedstawiciele organizacji pozarządowej – max. 2 osoby.

3)    Posiedzenie Komisji Konkursowej jest ważne, jeżeli weźmie w nim udział co najmniej połowa składu komisji.

4)    Członkowie Komisji Konkursowej, po zapoznaniu się z listą podmiotów, które złożyły oferty do konkursu, składają oświadczenie, że nie podlegają wyłączeniu w trybie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, dotyczących wyłączenia pracownika.

5)    Komisja Konkursowa dokumentuje swoją pracę pisemnie w formie protokołu zgodnie z ogłoszonymi warunkami konkursu.

6)    Komisja Konkursowa sprawdza prawidłowość oferty co do wymogów oraz terminowość jej złożenia.

7)    Komisja Konkursowa na każdym etapie postępowania może wnioskować o wyjaśnienie wątpliwości związanych ze złożoną ofertą.

8)    Zadaniem komisji jest ocena złożonych ofert pod względem formalnym i merytorycznym. Komisja wypracowuje stanowisko, po zebraniu indywidualnych opinii wobec wszystkich ofert i przedstawia je Wójtowi Gminy Czernichów w formie protokołu z listą ocenionych projektów z przypisaną im oceną punktową, zgodnie z warunkami konkursu. Lista zawiera wykaz ofert, które rekomenduje do udzielenia współfinansowania wraz z propozycją wysokości współfinansowania, wysokość proponowanej dotacji, jak również wykaz ofert, których nie rekomenduje do udzielenia współfinansowania.

9)    Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem rozstrzygnięcia konkursu.

10) W przypadku braku zgłoszeń przedstawicieli organizacji pozarządowych stosuje się przepis art. 15 ust. 2da ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

13. ODRZUCENIE I NIEROZPATRZENIE OFERTY:

1)    Oferta zostanie odrzucona i nie będzie rozpatrywana w postępowaniu konkursowym,
w szczególności, gdy:

a) zostanie złożona po terminie lub w formie innej niż wskazana w pkt 3 ppkt 12 niniejszego ogłoszenia,

b) w całości nie będzie odpowiadać tematyce i rodzajowi zadania publicznego ogłoszonego konkursu,

c) wnioskodawca nie wskazał celu statutowego lub przedmiotu działalności gospodarczej w dziedzinie objętej konkursem,

d) oferta zostanie złożona bez podpisów osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu zgodnie z dokumentem stanowiącym o podstawie działalności oferenta.

14.  INNE:

1.    Treść ogłoszenia wraz z zarządzeniem nr 16.2023 Wójta Gminy Czernichów z dnia 27 lutego 2023 r. i załącznikami do tego zarządzenia zamieszczona jest:

a) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernichów (w zakładce: zamówienia publiczne i ogłoszenia/ogłoszenia różne);

b) w siedzibie Urzędu Gminy Czernichów, ul. Gminna 1, 32 – 070 Czernichów w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;

c) na stronie internetowej gminy www.czernichow.pl.

2.    Szczegółowe informacje udziela podinspektor Anatol Władyka, tel. 12 444-55-77 wew. 115, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.., lub inspektor Dorota Machaczka, tel. 12 444-55-77 wew. 121, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

15INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH 

Wspieranie przez Gminę Czernichów zadań publicznych w zakresieGminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odpowiadającym rodzajowi zadań będących przedmiotem powyższego konkursu w roku 2022 przedstawiało się następująco:

2022

Ochrona i promocja zdrowia

Konkurs ofert

Liczba dofinansowanych zadań

3

Kwota dofinansowania

94 758,63 zł

                                                                                                                                                                                                                                 ..................................................................

                                                                                               (Wójt Gminy Czernichów)

 

Załącznik nr 1 - ogłoszenie (PDF)

Załącznik nr 2 - oferta (DOCX)

Załącznik nr 3 - wzór umowy (PDF)

Załącznik nr 4 - wzór sprawozdania (DOCX)

Załącznik nr 5 - klauzula RODO (PDF)

Oświadczenia (DOCX)