Zarządzenie nr 32.2023

Wójta Gminy Czernichów

z dnia 27 marca 2023 roku

 

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa na terenie Gminy Czernichów w 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) w związku art. 18a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), Wójt Gminy Czernichów zarządza, co następuje:

§ 1

  1. Unieważnia się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa ogłoszony zarządzeniem nr 11.2023 Wójta Gminy Czernichów z dnia 22 lutego 2023 roku.
  2. Przyczyna unieważnienia: w postępowaniu konkursowym nie złożono żadnej oferty.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Czernichów.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.