Zarządzenie Nr 40.2023

Wójta Gminy Czernichów

z dnia 5 kwietnia 2023 r.

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinach kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie Gminy Czernichów w roku 2023. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 40) w związku z art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 571), Wójt Gminy Czernichów zarządza, co następuje:

§ 1

Po uzyskaniu opinii Komisji Konkursowej powołanej zarządzeniem nr 31.2023 Wójta Gminy Czernichów z dnia 21 marca 2023 r. ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. wdziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

§ 2

Szczegóły na temat nazwy oferenta, nazwy zadania publicznego oraz wysokości przyznanych środków publicznych zawarte zostały w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Czernichów. 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 40.2023

Wójta Gminy Czernichów

z dnia 5 kwietnia 2023 r.

ZADANIE PUBLICZNE W ZAKRESIE

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

Lp.

NAZWA OFERENTA

NAZWA ZADANIA

Ilość przyznanych punktów

Koszt całkowity zadania

Wnioskowana kwota dotacji

Przyznana kwota dotacji

1.

Koło Gospodyń Wiejskich w Rybnej, ul. Aleksandry Polańskiej 2, 32-061 Rybna

„75-lecie Koła Gospodyń Wiejskich w Rybnej”

82

35 700 zł

30 000 zł

20 000 zł

2.

Fundacja Vitae Sal Amicitia, ul. Krzeszowicka 29, 32-070 Czernichów

„Czernichowskie Centrum Kultury – Kultura i Dziedzictwo”

79

11 300 zł

10 300 zł

8 200 zł

3.

Koło Gospodyń Wiejskich w Zagaciu, ul. Strażacka 36, 32-070 Zagacie

„Wspieranie inicjatyw mających na celu wzbogacenie oferty z zakresu edukacji kulturalnej i artystycznej mieszkańców gminy”

55

3 050 zł

2 250 zł

1 800 zł