Zarządzenie Nr 43.2023

Wójta Gminy Czernichów

z dnia 5 kwietnia 2023 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego wynikającego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Gminie Czernichów na 2023 rok. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 40) w związku z art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 571), Wójt Gminy Czernichów zarządza, co następuje:

§ 1

Po uzyskaniu opinii Komisji Konkursowej powołanej zarządzeniem nr 34.2023 Wójta Gminy Czernichów z dnia 27 marca 2023 r. ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2023 r. w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 2

Szczegóły na temat nazwy oferenta, nazwy zadania publicznego oraz wysokości przyznanych środków publicznych zawarte zostały w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Czernichów. 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 43.2023

Wójta Gminy Czernichów

z dnia 5 kwietnia 2023 r.

ZADANIE PUBLICZNE W ZAKRESIE

Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 

Lp.

NAZWA OFERENTA

NAZWA ZADANIA

Ilość przyznanych punktów

Koszt całkowity zadania

Wnioskowana kwota dotacji

Przyznana kwota dotacji

1.

Pracownia Aktywnego Seniora, ul. Piastowska 96, 32-070 Wołowice

,,Po połowie życia mówimy uzależnieniom od środków psychoaktywnych: Stop! Profilaktyka dla seniorów z Wołowic i Dąbrowy Szlacheckiej”

84

12 851,50 zł

9 297,50 zł

9 297,50 zł

2.

Fundacja Vitae Sal Amicitia, ul. Krzeszowicka 29, 32-070 Czernichów

Półkolonia ,,Wakacje Odkrywców w Czernichowie”

76

50 265 zł

47 265 zł

47 265 zł

3.

Stowarzyszenie Dobro Powraca, ul. Rynek 9/1, 32-070 Czernichów

,,W bajkowym świecie nie ma uzależnień, a Dobro Powraca”

76

39 950 zł

32 800 zł

32 800 zł