Informacje o bezdomnych bądź umieszczonych w schronisku zwierzętach dostępne są na stronie: http://schroniskopsiepole.pl

Bezdomne zwierzęta (psy, koty)

Mając na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych oraz zapewnienie im właściwej opieki opracowany został "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czernichów".

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czernichów ma na celu:                                                                               - ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Czernichów poprzez zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom, przebywającym na terenie Gminy Czernichów.

W celu zapobiegania zwiększaniu się populacji bezdomnych zwierząt domowych, a w szczególności psów i kotów, przewiduje się poddawanie sterylizacji oraz kastracji bezdomnych psów i kotów według następujących zasad:

- bezdomne psy lub koty, które przybłąkały się lub zostały przygarnięte, mogą być poddane sterylizacji lub kastracji na wniosek opiekuna, złożony nie później niż 3 miesiące po objęciu opieki nad bezdomnym psem lub kotem,

- osoba, która przyjmie na utrzymanie bezdomne zwierzę, jest zobowiązana do sprawowania nad nim opieki i ponoszenia dalszych kosztów jego utrzymania.

Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie gminy ma charakter stały i jest prowadzone w roku 2024 przez przedsiębiorcę Damiana Michalskiego DAMICH, ul. Generała J. H. Dąbrowskiego 18, 32-300 Olkusz.

Odławianie zwierząt Wykonawca podejmie po telefonicznym zgłoszeniu nie później niż do 4 godz. od zgłoszenia przez pracownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Czernichowie, lub dyżurnego, dzielnicowych Komisariatu Policji w Krzeszowicach, o fakcie pojawienia się bezdomnego zwierzęcia na terenie gminy Czernichów. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę się znajdowało.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług polegających na wyłapywaniu i transporcie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Czernichów do schroniska Psie Pole w Racławicach 91 oraz prowadzenie rejestru odłowionych zwierząt z terenu Gminy Czernichów wraz z datą i miejscem odłowienia, wskazaniem osoby zgłaszającej.

          

Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizowana jest w roku 2024 przez Lecznicę Weterynaryjną Wiesław Dela, Barbara Dela, Wojciech Dela, Paweł Dela s. c., ul. Krakowska 44, 32-070 Czernichów tel. 12 270 21 80. Wykonawca podejmie działania bez zbędnej zwłoki, po telefonicznym zgłoszeniu, przez pracownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Czernichowie lub dyżurnego, dzielnicowych Komisariatu Policji w Krzeszowicach.

Za każdym razem mieszkańcy zgłaszają wnioski do urzędu gminy, zgłoszenia do wykonawców wykonują pracownicy urzędu, poza godzinami pracy urzędu w sytuacjach niezbędnych do dyżurnego bądź Komisariatu Policji w Krzeszowicach.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Urzędu Gminy Czernichów, pok. 108, tel. 12 444 55 77 wew.120, w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 7.30 - 17.00, wtorek - czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30­ - 14.00.

Informacje o bezdomnych bądź umieszczonych w schronisku zwierzętach dostępne są na stronie: http://schroniskopsiepole.pl