20221020 jod

Informujemy, że Zarządzeniem nr 104.2022 Wójta Gminy Czernichów z dnia 3 października 2022 r. dokonano aktualizacji planu wydawania i dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem na terenie Gminy Czernichów.

Prosimy mieszkańców naszej Gminy o zapoznanie się z tabelą dawkowania, zarządzeniem Wójta Gminy Czernichów oraz z wykazem punktów wydawania preparatu stabilnego jodu w postaci tabletek jodku będącym załącznikiem nr 2 do Zarządzenia.

W Gminie Czernichów wyznaczono punkty w każdej z miejscowości, które w razie konieczności będą dystrybuować tabletki z jodkiem potasu. W sytuacji wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, będzie ono szeroko komunikowane w mediach, a po wydaniu zarządzenia Wojewody Małopolskiego, także za pośrednictwem mediów lokalnych z określeniem rozpoczęcia wydawania preparatów na terenie Gminy Czernichów.

Jednocześnie informujemy, że tego typu niebezpieczeństwo obecnie nie występuje, a przyjęty przez Gminę Czernichów plan ma charakter działania prewencyjnego, aby w sytuacji wystąpienia zdarzenia, mieli Państwo świadomość, gdzie zgłosić się po preparat. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapewnia, że odpowiednia ilość jodku potasu została zabezpieczona dla każdego z obywateli. Rząd przestrzega jednocześnie przed profilaktycznym przyjmowaniem jodku potasu.

Grupa ryzyka Liczba podawanych tabletek Ilość stabilnego jodu
Noworodki i niemowlęta młodsze niż 1 miesiąc ¼ tabletki 12,5 mg jodu
Dzieci od 1 miesiąca do 3 roku życia ½ tabletka 25 mg jodu
Dzieci od 3 do 12 r. ż. 1 tabletka 50 mg jodu
Dorośli do 60 r. ż. i dzieci powyżej 12 r. ż. 2 tabletki 100 mg jodu
Kobiety w ciąży i karmiące piersią 2 tabletki 100 mg jodu

Do pobrania:

Zarządzenie nr 104.2022 Wójta Gminy Czernichów z dnia 3 października 2022 r. w sprawie ustalenia sposobu wydawania i dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem na terenie Gminy Czernichów w przypadku wystąpienia zdarzenia

Ulotka rządowa dot. profilaktyki jodowej


Zarządzenie nr 104.2022

Wójta Gminy Czernichów

z dnia 3 października 2022 r.

w sprawie ustalenia sposobu wydawania i dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem na terenie Gminy Czernichów w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561), art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 261, 583), przy uwzględnieniu art. 90 pkt 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1941, z 2022 r. poz. 974) zarządzam, co następuje:

  

§ 1.  Zarządzenie określa organizację i sposób przygotowania do podjęcia działań interwencyjnych w przypadku zdarzenia radiacyjnego, mających na celu podanie mieszkańcom i osobom przebywającym na terenie Gminy Czernichów, objętych grupami ryzyka, preparatów ze stabilnym jodem.

§ 2. 1. Na terenie Gminy Czernichów organizuje się i przygotowuje do działania punkty wydawania preparatu ze stabilnym jodem w jednostkach określonych w załączniku Nr 1.

2. Kierownicy jednostek wyznaczeni do utworzenia powyższych punktów odpowiadają za ich organizację i kontrolują ich funkcjonowanie, a także wyznaczają pomoc do obsady osobowej punktu i pomieszczenia zapewniające bezkolizyjny przebieg zaopatrzenia ludności w preparat.

§ 3. 1. Dla poszczególnych punktów wydawania preparatu ze stabilnym jodem wyznacza się strefy (obszary), określone w załączniku Nr 2, z których mieszkańcy będą zaopatrywani   w pierwszej kolejności.

2.Obsada osobowa punktu wydawania zobowiązana jest do prowadzenia imiennej i ilościowej ewidencji wydanych tabletek.

§ 4.  Zaopatrzenie punktów określonych w § 2 pkt. 1 w preparat ze stabilnym jodem zapewnia Urząd Gminy Czernichów.

§ 5.  W celu zapewnienia właściwej organizacji dostarczenia preparatu ze stabilnym jodem należy wykonać następujące prace planistyczne:

1.  Zaktualizować „Plan dystrybucji preparatu ze stabilnym jodem na terenie Gminy Czernichów”.

2.  Zaktualizować „Procedurę postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego” na terenie Gminy Czernichów.

3.  Opracować „Instrukcję Punktu Wydawania preparatu ze stabilnym jodem”.

§ 6.  Za wykonanie dokumentacji, o której mowa w § 5 odpowiadają:

1.   § 5 pkt. 1 i 2 Kierownik Wydziału Organizacyjnego, Administracji, Spraw Obywatelskich i Współpracy Urzędu Gminy Czernichów.                                                 

2.  § 5 pkt. 3 Kierownicy jednostek zobowiązani do rozwijania punktów na podstawie wzoru przygotowanego i przekazanego przez Wydział Organizacyjny, Administracji, Spraw Obywatelskich i Współpracy Urzędu Gminy Czernichów.

§ 7. 1. Przedsięwzięcia, o których mowa w § 5 pkt. 1 i 2 należy wykonać w terminie do 6 października 2022 roku.

2.Instrukcję, o której mowa w § 5 pkt. 3 należy opracować w terminie do 6 października 2022 roku, którą zatwierdza Kierownik jednostki zobowiązany do utworzenia punktu wydawania, po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem Wydziału Organizacyjnego, Administracji, Spraw Obywatelskich i Współpracy Urzędu Gminy Czernichów.

§ 8.  Kierownicy i Zastępcy Kierowników Wydziałów oraz osoby zajmujące samodzielne stanowiska w Urzędzie Gminy Czernichów odpowiadają za realizację zadań określonych w dokumentacji, o której mowa w § 5 pkt 1 i 2.

§ 9.  Nadzór nad organizacją i realizacją zadań, a także ich koordynowanie w przypadku uruchomienia dystrybucji preparatu ze stabilnym jodem sprawuje Kierownik Wydziału Organizacyjnego, Administracji, Spraw Obywatelskich i Współpracy Urzędu Gminy Czernichów.

§ 10.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 104.2022

Wójta Gminy Czernichów

z dnia 3 października 2022 r.

„Wykaz jednostek wyznaczonych do dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem na terenie Gminy Czernichów

 1. Remiza OSP Czernichów, 32-070 Czernichów,  ul. Franciszka Stefczyka 33,
 2. Remiza OSP w Czułówku, 32-061 Czułówek, ul. Strażacka 1,
 3. Remiza OSP w Dąbrowie Szlacheckiej, 32-070 Dąbrowa Szlachecka,  ul. św. Floriana 19,
 4. Remiza OSP Kamień, 32-071 Kamień, ul. Piaski 87,   
 5. Remiza OSP w Kłokoczynie, 32-070 Kłokoczyn, ul. Czernichowska 33,
 6. Remiza OSP w Nowej Wsi Szlacheckiej, 32-060 Nowa Wieś Szlachecka, ul. Szkolna 6,
 7. Remiza w OSP w Przegini Duchownej, 32-061 Przeginia Duchowna, ul. Strażaków 5,
 8. Remiza OSP w Przegini Narodowej, 32-070 Przeginia Narodowa, ul. Centralna 12,
 9. Remiza OSP w  Rusocicach, 32-071 Rusocicach, ul. Wiejska 7,
 10. Remiza OSP w Rybnej, 32-071 Rybna,  ul. Aleksandry Polańskiej 2,
 11. Remiza OSP w Wołowicach, 32-070 Wołowice, ul. Podedwór 8,
 12. Remiza OSP Zagacie, 32-070 Zagacie, ul. Strażacka 36.

  


Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 104.2022

Wójta Gminy Czernichów

z dnia 3 października 2022 r.

„Strefy (obszary), z których mieszkańcy będą zaopatrywani w pierwszej kolejności w preparaty ze stabilnym jodem na terenie Gminy Czernichów”

NR PUNKTU LOKALIZACJA PUNKTU STREFA (OBSZAR)
1

Remiza OSP Czernichów,

32-070 Czernichów, ul. Franciszka Stefczyka 33

Sołectwo: Czernichów
2

Remiza OSP w Czułówku,

32-061 Czułówek, ul. Strażacka 1,

Sołectwo:  Czułówek
3

Remiza OSP w Dąbrowie Szlacheckiej,

32-070 Dąbrowa Szlachecka, ul. św. Floriana 19,

Sołectwo: Dąbrowa Szlachecka
4

Remiza OSP Kamień,

32-071 Kamień, Ul. Piaski 87,

Sołectwo: Kamień
5

Remiza OSP w Kłokoczynie,

32-070 Kłokoczyn, ul. Czernichowska 33,

Sołectwo: Kłokoczyn
6

Remiza OSP Nowa Wieś Szlachecka,

32-060 Nowa Wieś Szlachecka, ul. Szkolna 6

Sołectwo: Nowa Wieś Szlachecka
7 Remiza w OSP w Przegini Duchownej, 32-061 Przeginia Duchowna, ul. Strażaków 5, Sołectwo: Przeginia Duchowna
8

Remiza OSP w Przegini Narodowej,

32-070 Przeginia Narodowa, ul. Centralna 12, 

Sołectwo: Przeginia Narodowa
9

Remiza OSP w  Rusocicach,

32-071 Rusocicach, ul. Wiejska 7

Sołectwo: Rusocice
10

Remiza OSP w Rybnej,

32-071 Rybna, ul. Aleksandry Polańskiej 2

Sołectwo: Rybna
11

Remiza OSP w Wołowicach,

32-070 Wołowice, ul. Podedwór 8

Sołectwo: Wołowice
12

Remiza OSP Zagacie,

32-070 Zagacie, ul. Strażacka 36

Sołectwo:  Zagacie