W wyniku modernizacji przez Starostwo Powiatowe w Krakowie na terenie naszej gminy ewidencji gruntów i budynków gmina jest zobligowana do aktualizacji wymiaru podatków od nieruchomości płaconych przez właścicieli. Nowe wyliczenia na bazie powiatowej ewidencji wiążą się często z wzrostem wysokości płaconych podatków.

W związku z przeprowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Krakowie na terenie naszej gminy modernizacją ewidencji gruntów i budynków, będącą w posiadaniu Powiatu (polegającą na dostosowaniu istniejących danych ewidencyjnych do wymogów określonych w przepisach prawa regulujących sprawy związane z ewidencją gruntów i budynków) dokonano aktualizacji ewidencji gruntów w zakresie użytków rolnych gruntowych dla terenów zabudowanych i zurbanizowanych oraz uzupełniono bazę danych ewidencyjnych o informacje dotyczące budynków i lokali.

W wyniku tych prac modernizacyjnych Starostwo Powiatowe w Krakowie wprowadziło faktyczny sposób użytkowania i zagospodarowania działek. Uwzględnione zostały wszystkie budynki znajdujące się na terenie działki, ogrodzenia, podwórza, dojazdy, śmietniki, studnie, oczka wodne itp. w wyniku czego dokonano zmiany sposobu faktycznego użytkowania działek, co przełoży się bezpośrednio na wysokość podatku od nieruchomości, ponieważ we wcześniejszej ewidencji wiele z tych działek było wskazanych jako działki rolne, a więc opodatkowane według niższych stawek.

Wszystkie dane objęte modernizacją stały się z dniem 19 listopada 2021 r. danymi ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Krakowie.

Na podstawie zmian przesyłanych przez Starostwo Powiatowe, Urząd Gminy Czernichów aktualizuje dane w naszej bazie podatkowej i każdy podatnik, którego dotyczyła zmiana, otrzyma aktualizację wymiaru podatku już za rok 2022. W praktyce oznacza to często znaczne zwiększenie kwoty podatku od nieruchomości oraz zmniejszenie kwoty podatku rolnego.

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontaktowanie się z Wydziałem Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Krakowie, ul. Przy Moście 1, tel. 12-656-72-19 lub 12-656-72-26.

9ecd0fa66c86d00fb0afaa59c89e4149