20230206 gaz1Dodatek do gazu lub dodatek gazowy to nic innego zwrot podatku VAT dla gospodarstw domowych, które jako główne źródło ciepła wykorzystują piec gazowy. Świadczenie przysługuje niezamożnym odbiorcom gazu, którzy spełniają kryterium dochodowe.

Refundację otrzyma odbiorca paliw gazowych wykorzystujący gaz jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego. Urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi muszą być wpisane lub zgłoszone  do CEEB , o której mowa w art. 27a ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022r poz. 438 z późn. zm. )  do dnia wejścia w życie ustawy (tj. do 21.12.2022 r.) albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków , o których mowa w art.. 27g ust. 1 tej ustawy.

Kwota zwrotu wynika z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Przyznanie refundacji VAT jest ograniczone kryterium dochodowym i przewidziane jest dla :

1.Osoby w gospodarstwie domowym jednoosobowym , w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2 100 zł

2.Osoby w gospodarstwie domowym wieloosobowym , w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza  kwoty  1 500 zł na osobę

Gdy wniosek o refundację złożony jest w okresie:

Od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r. – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2021 rok.

Od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023 r. - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim  roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2022 rok.

Gospodarstwem domowym jednoosobowym jest osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca. Z kolei gospodarstwem wieloosobowym jest osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Wniosek należy złożyć nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych

Wnioskodawcą musi być osoba , która faktycznie ponosi koszty wynikające  z faktury za zakup paliwa na cele grzewcze.

Warunki otrzymania refundacji VAT:

*Osoba fizyczna w gospodarstwie domowym spełniająca kryterium dochodowe

*mająca główne źródło ogrzewania gazem

*wpis do CEEB w odpowiedniej dacie

*dostarczenie paliw gazowych w okresie od 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

* opłacona faktura do tego odbiorcy

Do wniosku należy załączyć:

- fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do odbiorcy przez przedsiębiorstwo   

  energetyczne obejmującą okres dotyczący wniosku

- dowód uiszczenia zapłaty za w/w fakturę

Wnioski o refundację podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe można składać:

- w wersji papierowej w Gminnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernichowie w Dziale Świadczeń Rodzinnych (pok. 112, I piętro) w godzinach pracy urzędu,

- elektronicznie z wykorzystaniem platformy e-PUAP na adres skrzynki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernichowie - /6wew0fx225/skrytka.

Odpowiedzialność karna

Informacje przedstawione we wniosku o refundację podatku VAT składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń . Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści : „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Załączniki:

Wzór wniosku o wypłatę refundacji

Jak wypełnić wniosek