20230518 pomocGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie informuję, iż 15 maja 2023 roku została zatwierdzona zmiana Wytycznych Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów, dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2021 Plus.

 

Cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków.

Zmiana dotyczy podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ z 220% do 235% kryterium określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Przedmiotowa zmiana oznacza, że od 15 maja 2023 r. pomoc żywnościowa przysługuje, jeśli dochód nie przekracza:

- 1 823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

- 1 410 zł w przypadku osoby w rodzinie.

W przypadku osób, które już zostały zakwalifikowane do Podprogramu 2021 Plus przed 15 maja 2023 roku, nie jest wymagane ponowne wydanie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie skierowania na nowym wzorze.