20230629 superwizjaPracownicy socjalni oraz asystenci rodziny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernichowie uczestniczą w bezpłatnej superwizji pracy socjalnej.

Superwizorem jest Hubert Tadeusz Kaszyńskisocjolog, dr hab. nauk społecznych, profesor w Instytucie Socjologii Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wsparcie superwizora trwa przez okres 10 miesięcy (od XI 2022 r. -do VIII 2023 r.).

Superwizja pracy socjalnej w Ośrodku realizowana jest w ramach projektu Polskiego Towarzystwa Superwizji Pracy Socjalnej pod nazwą "Wsparcie rozwoju pracowników polskiego systemu pomocy społecznej" - finansowanego przez UNICEF (Fundusz Narodów Zjednoczonych Na Rzecz Dzieci).

Głównym celem projektu jest zapewnienie dzieciom doświadczającym konfliktu zbrojnego na Ukrainie i ich opiekunom/rodzinom dostępu do wysokiej jakości usług świadczonych przez system pomocy społecznej.

Rozwój umiejętności pracowników systemu pomocy społecznej ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia systemu pomocy społecznej i poprawy efektywności wsparcia osób doświadczających kryzysu związanego z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

Superwizja w pracy socjalnej to rodzaj systemowego wspierania w zakresie:

 1. Procesów interpersonalnych w zespole pracowniczym

W trakcie wykonywania pracy zawsze powstają interakcje emocjonalne pomiędzy współpracującymi pracownikami, czasem mają one charakter wspierający a czasem obciążający pracownika. Jeśli pracownik socjalny w swoim zespole współpracowników doświadcza trudnych emocjonalnie dla niego sytuacji powinien taką sytuację poddać superwizji. Superwizor zauważający skrywany konflikt, lub napięcie emocjonalne pomiędzy pracownikami nie powinien pracować pomimo tego napięcia, lecz powinien ujawnić, co widzi i ujawnioną kwestię uczynić przedmiotem superwizji.

2. Procesów interpersonalnych pomiędzy pracownikami a klientami

Superwizor zakłada, że nośnikiem zmian w sytuacji osoby/rodziny, której udzielana jest pomoc, jest relacja pomiędzy pracownikiem a jego klientem. Dlatego ważnym przedmiotem superwizji są relacje interpersonalne pomiędzy pracownikiem a klientem.

3. Procesów intrapsychicznych pracowników

Na jakość i efektywność pracy niewątpliwie wpływa kondycja psychofizyczna pracownika. Superwizor nie może pominąć kwestii silnych emocji czy przekonań pracownika, które rzutują na planowanie lub realizowanie pracy. Do tego obszaru zaburzeń możemy zaliczyć konflikt etyczny, oraz pojawiające się silne emocje pracownika w odpowiedzi na zachowania klienta lub ujawniony przez niego problem.

4. Wdrażania i realizowania ustalonych standardów pracy socjalnej

Znaczącą kwestią dla jakości pracy jest realizacja standardów pracy socjalnej przyjętych w danym ośrodku. Superwizja przyczynia się do upowszechnienia standardu oraz jego jednolitego rozumienia i realizowania przez wszystkich pracowników.

superwizja