20230629 certyfikat

W ramach projektu „Lider HR – zarządzanie zespołem wielopokoleniowym” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernichowie została przygotowana „Strategia zarządzania wiekiem”, a Ośrodek otrzymał certyfikat Lidera HR, potwierdzający wdrożenie strategii. Projekt był realizowany przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego.

Zarządzanie wiekiem to zestaw różnorodnych działań, które pozwalają na efektywne wykorzystanie zasobów wszystkich członków zespołu, dzięki uwzględnianiu potrzeb i potencjału pracowników w różnym wieku. Włączenie przez pracodawcę zarządzania wiekiem do praktyki zarządzania ludźmi wymaga wdrożenia konkretnych narzędzi, zwiększających efektywność pracowników, a tym samym przynoszących korzyści całej organizacji.

Głównym celem Projektu było opracowanie lub aktualizacja strategii zarządzania wiekiem u pracodawcy, a następnie wdrożenie jej elementu/ów poprzez wsparcie doradcze oraz coaching.

Projekt skierowany był do pracodawców małych i średnich przedsiębiorstw, zatrudniających więcej niż 9 pracowników z siedzibą, filią, delegaturą lub jednostką organizacyjną na terenie województwa małopolskiego, których pracownicy są osobami mieszkającymi (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) lub pracującymi lub uczącymi się na terenie Małopolski.

Zakres wsparcia obejmował 8 obszarów zarządzania zasobami ludzkimi, tj.:

  • rekrutacja;
  • szkolenia i inne formy doskonalenia zawodowego;
  • planowanie i rozwój kariery zawodowej;
  • elastyczne godziny pracy i formy zatrudnienia;
  • ochrona i promocja zdrowia;
  • przekwalifikowanie i zmiana stanowiska pracy;
  • motywowanie;
  • zakończenie zatrudnienia i przejście na emeryturę.

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej Poddziałania 8.6.1. Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Certyfikat 1