Zarządzenie Nr 89.2023

Wójta Gminy Czernichów

z dnia 12 września 2023 r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy Gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz § 3 pkt 1 uchwały Nr LV/634/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 20 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. U. Województwa Małopolskiego Nr 538, poz. 4018), zarządzam, co następuje:

§ 1

1.Postanawiam przeprowadzić konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Czernichów
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024, w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Projekt, o którym mowa w ust. 1, zostanie podany do publicznej wiadomości przez zamieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Czernichów i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§  2

1. W konsultacjach mogą brać udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie przedstawienia przez przedmioty uprawnione opinii, uwag oraz propozycji zmian dotyczących projektu w terminie od 14 września 2023 r. do 6 października 2023 r.

3. Uczestnicy konsultacji zgłaszają swoje stanowiska na formularzu konsultacji stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Czernichów.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Do pobrania:

Załącznik nr 1 - Program współpracy 

Załącznik nr 2 - Formularz konsultacji

Rok 2022

Uchwała Nr LVIII.568.2022 Rady Gminy Czernichów z dnia 24 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok

Zarządzenie Nr 96.2022 Wójta Gminy Czernichów z dnia 7 września 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy Gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

Rok 2022

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku 

- Uchwała Nr XLV.422.2021 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok

Zarządzenie Nr 92.2021 Wójta Gminy Czernichów z dnia 23 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy Gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

Rok 2021

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku

Uchwała Nr XXIX.268.2020 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 października 2020 r. w sprawie programu współpracy gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 

Rok 2020 

Sprawozdanie z konsultacji projektu programu współpracy gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

Zarządzenie nr 73.2020 Wójta Gminy Czernichów z dnia 7 września 2020 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji programu współpracy gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

Uchwała nr XVII.135.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 października 2019 r. w sprawie programu współpracy gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

Rok 2019

Sprawozdanie z konsultacji projektu programu współpracy gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

Zarządzenie nr 55.2019 Wójta Gminy Czernichów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji programu współpracy gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2019 r.

Rok 2018

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2018

Uchwała Nr LII.503.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 października 2018 r. w sprawie programu współpracy gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Sprawozdanie z konsultacji projektu programu współpracy gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Zarządzenie wójta w sprawie konsultacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Rok 2017

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2017

Sprawozdanie z konsultacji projektu programu współpracy gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 

Zarządzenie wójta w sprawie konsultacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

Uchwała Nr XXVII.229.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 października 2016 r. w sprawie programu współpracy gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

Rok 2016

Zarządzenie nr 60.2016 Wójta Gminy Czernichów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji programu współpracy gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

UCHWAŁA NR XVI.127.2015 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie programu współpracy gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacji pozarządowymi w roku 2015 r.

Sprawozdanie z konsultacji programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 r.

Rok 2015

Sprawozdanie z konsultacji

Zarządzenie nr 64.2015 Wójta Gminy Czernichów z dnia 2 października 2015 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji programu współpracy gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

UCHWAŁA NR LVIII.435.2014 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 30 października 2014 r. w sprawie programu współpracy gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

Zarządzenie nr 60.2014 Wójta Gminy Czernichów z dnia 26 września 2014 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji programu współpracy gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

Rok 2014

Sprawozdanie z konsultacji projektu programu współpracy gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

UCHWAŁA NR LVIII.435.2014 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 30 października 2014 r. w sprawie programu współpracy gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

Zarządzenie nr 60.2014 Wójta Gminy Czernichów z dnia 26 września 2014 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji programu współpracy gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

Informacja o realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2013

UCHWAŁA NR XLV.332.2013 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

Sprawozdanie z konsultacji projektu programu współpracy gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

Zarządzenie nr 69.2013 Wójta Gminy Czernichów z dnia 3 października 2013 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji programu współpracy gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

Rok 2013

Uchwała nr XXX.213.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie programu współpracy gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.

Konsultacje programu na 2013-zarz W. .2012

Program na 2013 projekt 11.10.2012

Sprawozdanie z konsultacji projektu programu współpracy gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013

Odpowiedź dla stowarzyszenie "Nadzieja"

Propozycje stowarzyszenia "Nadzieja"