20221117 lgd1

Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa informuje o możliwości składania wniosków na operacje z zakresu:

- rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

http://www.bliskokrakowa.pl/aktualnosci/2023/1739-ogloszenie-o-naborze-1-2023.html

- rozwijania istniejących w tym innowacyjnych działalności gospodarczych

http://www.bliskokrakowa.pl/aktualnosci/2023/1740-ogloszenie-o-naborze-2-2023.html

- rozwijania istniejących w tym innowacyjnych działalności gospodarczych (rozwój innowacyjny)

http://www.bliskokrakowa.pl/aktualnosci/2023/1741-ogloszenie-o-naborze-3-2023.html

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie od 30 stycznia do 13 lutego 2023 r.

lgd ogloszenie

 

Ogłoszenie o naborze nr 1/2023 

Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa,

działająca na terenie gmin:

Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne, Zabierzów,

Informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy

na operacje z zakresu

rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 30 stycznia do 13 lutego 2023 r.

Miejsce i sposób składania wniosków:

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie/biurze Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa,

Adres:

ul. Szkolna 4, 32-052 Radziszów (Dwór Dzieduszyckich)

Godziny pracy:

poniedziałek

wtorek-czwartek

piątek

8.00-18.00 8.00-16.00 8.00-14.00

Uwaga: w ostatnim dniu naboru (13 lutego 2023r.-poniedziałek) wnioski o przyznanie pomocy przyjmowane będą wyłącznie do godziny 15:00.

Zakres tematyczny operacji:

Przedsięwzięcie 1.1 Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni spędzania czasu wolnego poprzez budowę, przebudowę i/lub wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej.

Wskaźnik produktu 1.1.1. Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i/lub rekreacyjnej – 1 obiekt.

Wysokość wsparcia:

 

Podmioty podlegające ustawie o finansach publicznych nie więcej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych;

Przedsiębiorcy nie więcej niż 70% kosztów kwalifikowalnych;

Inne podmioty do 100% kosztów kwalifikowalnych.

Wysokość środków dostępnych w ramach naboru:

76 484,00 EUR (kwoty indykatywna wyliczona po kursie stałym 4,0 PLN/EURO: 305 936,00 zł)

 

 

Warunki udzielenia wsparcia:

1.       Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu (2 egzemplarze wydrukowane i spięte w segregatorze lub skoroszycie oraz 2 jednakowe egzemplarze wersji elektronicznej dokumentacji na płytach lub pendrive).

2.       Zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu.

3.       Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).

4.       Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

5.       Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.


Lokalne kryteria wyboru operacji:

LKWO dla 1.1. Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni spędzania czasu wolnego poprzez budowę, przebudowę i/lub wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej dostępne na stronie LGD www.bliskokrakowa.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji:

15 pkt.

Lista wymaganych dokumentów:

1.       Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami w wersji papierowej - 2 egz.;

2.       Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami w wersji elektronicznej - 2 egz.;

3.       Oświadczenie o tożsamej wersji papierowej i elektronicznej wniosku o przyznanie pomocy - 2 egz.;

4.       Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów, jeśli dotyczy - 2 egz.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej tożsamej z papierową (2 szt. na nośnikach elektronicznych).

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - www.prow.malopolska.pl

Wszystkie wymagane dokumenty są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa www.bliskokrakowa.pl oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania.

Jednocześnie informujemy, że Biuro Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa prowadzi bezpłatne doradztwo dla osób chcących pozyskać dotacje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie www.bliskokrakowa.pl oraz w Biurze LGD, informacji można zasięgnąć również u koordynatorów w Urzędach Gmin.

 

lgd ogloszenie

 

Ogłoszenie o naborze nr 2/2023 

Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa,

działająca na terenie gmin:

Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne, Zabierzów,

Informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy

na operacje z zakresu:

rozwijania istniejących w tym innowacyjnych działalności gospodarczych

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 30 stycznia do 13 lutego 2023 r.

Miejsce i sposób składania wniosków:

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie/biurze Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa,

Adres:

ul. Szkolna 4, 32-052 Radziszów (Dwór Dzieduszyckich)

Godziny pracy:

poniedziałek

wtorek-czwartek

piątek

8.00-18.00 8.00-16.00 8.00-14.00

Uwaga: w ostatnim dniu naboru (13 lutego 2023 roku - poniedziałek) wnioski o przyznanie pomocy przyjmowane będą wyłącznie do godziny 15:00.

Zakres tematyczny operacji:

Przedsięwzięcie 2.2

Rozwijanie istniejących, w tym innowacyjnych działalności gospodarczych

Wskaźnik produktu 2.2.1

Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa – 8

Intensywność wsparcia:

do 70% kosztów kwalifikowalnych

Dodatkowe warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru:

Maksymalna wysokość wsparcia wynosi 29 061,50 EUR (kwota indykatywna wyliczona po kursie stałym 4,0 PLN/EURO: 116 246,00 PLN)

Dodatkowe warunki udzielenia wsparcia, o których mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. aa) ustawy o RLKS:

Wsparcie w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, do których nie zalicza się kosztów, o których mowa w  § 17 ust. 1 rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2023 z późn. zm. (dalej „rozporządzenie MRiRW”) obejmujących zakup robót budowalnych.

Wysokość środków dostępnych w ramach naboru:

232 492,00 EUR (kwota indykatywna wyliczona po kursie stałym 4,0 PLN/EURO: 929 968,00 PLN)

 

 

Warunki udzielenia wsparcia:

1.       Złożenie wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami (kompletu wymaganej dokumentacji) w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu o naborze – 2 egz.

2.       Zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu.

3.       Zgodność operacji z Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 LGD Blisko Krakowa (LSR).

4.       Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru operacji.

5.       Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

Lokalne kryteria wyboru operacji:

2.2 Rozwijanie istniejących, w tym innowacyjnych działalności gospodarczych.

Dostępne na stronie LGD www.bliskokrakowa.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji:

14 pkt.

Lista wymaganych dokumentów:

1.       Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami w wersji papierowej 2 egz.;

2.       Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami w wersji elektronicznej 2 egz.;

3.       Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 2 egz.;

4.       Oświadczenie o tożsamej wersji papierowej i elektronicznej wniosku o przyznanie pomocy 2 egz.;

5.       Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów, jeśli dotyczy 2 egz.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej tożsamej z papierową (2 szt. na nośnikach elektronicznych).

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - www.prow.malopolska.pl.

Wszystkie wymagane dokumenty są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa www.bliskokrakowa.pl oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania.

Jednocześnie informujemy, że Biuro Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa prowadzi bezpłatne doradztwo dla osób chcących pozyskać dotacje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie www.bliskokrakowa.pl oraz w Biurze LGD, informacji można zasięgnąć również u koordynatorów w Urzędach Gmin.

           

 lgd ogloszenie

 

Ogłoszenie o naborze nr 3/2023 

Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa,

działająca na terenie gmin:

Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne, Zabierzów,

Informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy

na operacje z zakresu:

rozwijania istniejących w tym innowacyjnych działalności gospodarczych

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 30 stycznia do 13 lutego 2023 r.

Miejsce i sposób składania wniosków:

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie/biurze Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa,

Adres:

ul. Szkolna 4, 32-052 Radziszów (Dwór Dzieduszyckich)

Godziny pracy:

poniedziałek

wtorek-czwartek

piątek

8.00-18.00 8.00-16.00 8.00-14.00

Uwaga: w ostatnim dniu naboru (13 lutego 2023 roku - poniedziałek) wnioski o przyznanie pomocy przyjmowane będą wyłącznie do godziny 15:00.

Zakres tematyczny operacji:

Przedsięwzięcie 2.2

Rozwijanie istniejących, w tym innowacyjnych, działalności gospodarczych

Wskaźnik produktu 2.2.2

Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje – 1

Intensywność wsparcia:

do 70% kosztów kwalifikowalnych

Dodatkowe warunki udzielenia wsparcia, o których mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. aa) ustawy o RLKS:

Wsparcie w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, do których nie zalicza się kosztów, o których mowa w  § 17 ust. 1 rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2023 z późn. zm. (dalej „rozporządzenie MRiRW”) obejmujących zakup robót budowalnych.

Wysokość środków dostępnych w ramach naboru:

21 765,00 EUR (kwota indykatywna wyliczona po kursie stałym 4,0PLN/EURO: 87 060,00 PLN)

 

 

Warunki udzielenia wsparcia:

1.       Złożenie wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami (kompletu wymaganej dokumentacji) w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu o naborze – 2 egz.

2.       Zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu.

3.       Zgodność operacji z Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 LGD Blisko Krakowa (LSR).

4.       Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru operacji.

5.       Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

Lokalne kryteria wyboru operacji:

2.2 Rozwijanie istniejących, w tym innowacyjnych działalności gospodarczych.

Dostępne na stronie LGD www.bliskokrakowa.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji:

14 pkt.

Lista wymaganych dokumentów:

1.       Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami w wersji papierowej 2 egz.;

2.       Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami w wersji elektronicznej 2 egz.;

3.       Oświadczenie o tożsamej wersji papierowej i elektronicznej wniosku o przyznanie pomocy 2 egz.;

4.       Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów, jeśli dotyczy 2 egz.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej tożsamej z papierową (2 szt. na nośnikach elektronicznych).

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - www.prow.malopolska.pl.

Wszystkie wymagane dokumenty są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa www.bliskokrakowa.pl oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania.

Jednocześnie informujemy, że Biuro Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa prowadzi bezpłatne doradztwo dla osób chcących pozyskać dotacje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie www.bliskokrakowa.pl oraz w Biurze LGD, informacji można zasięgnąć również u koordynatorów w Urzędach Gmin.

           

 lgd ogloszenie