20230206 zgloszenie

Urząd Gminy Czernichów informuje o przedłużeniu terminu składania zgłoszeń do ewidencji zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnych do 30 kwietnia 2023 r.
Prosimy o składanie zgłoszeń w Biurze Obsługi Klienta (parter). Dodatkowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Czernichów w pokoju 117, I piętro, tel. 12 444 55 77, wew. 112.

Gmina Czernichów informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb)  oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Natomiast do obowiązków właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, należy udokumentowanie (w formie umowy) korzystania z usług firm posiadających stosowne zezwolenie w tym zakresie przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. Wymagania te wynikają z art.6 ust.1 w/w ustawy.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą, aby każdy właściciel nieruchomości położonej na terenie Gminy Czernichów wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków, zapoznał się z niniejszym pismem i wypełnił załączone zgłoszenie oraz dołączył kserokopię zawartej umowy na odbiór nieczystości ciekłych i dowód uiszczenia opłaty za  usługę wywozu nieczystości od dnia 1.09.2022 r. do dnia 30.04.2023 r. (rachunek, faktura).

Wypełnione i podpisane zgłoszenie, wraz z kserokopią zawartej umowy i dowodami uiszczenia opłaty za odbiór nieczystości ciekłych, należy złożyć niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie do dnia 31 marca 2023 r. osobiście w Urzędzie Gminy Czernichów, ul. Gminna 1, 32-070 Czernichów w Biurze Obsługi Klienta (parter), za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej skrzynki e-PUAP. Więcej informacji pod numerem telefonu 12 444 55 77 wew. 112.

W związku z powyższym każdy właściciel lub użytkownik nieruchomości położonej na terenie Gminy Czernichów i wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków powinien złożyć aktualne zgłoszenie do wyżej wymienionej ewidencji. Prosimy również, aby każdy mieszkaniec Gminy Czernichów posiadający przyłącz do sieci kanalizacyjnej wypełnił załączone zgłoszenie (w rubryce "ścieki odprowadzam do:" zaznaczyć - sieci kanalizacji sanitarnej)

Informujemy, że w przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku, będą przeprowadzane kontrole w zakresie sposobu postępowania z powstającymi ściekami na terenie nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej, dla których nie zostaną złożone zgłoszenia. Ponadto informujemy, że właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanej umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni powinni to uczynić bezzwłocznie.

Do pobrania:

Ankieta ewidencji zbiorników (DOC)

Ankieta ewidencji zbiorników (WERSJA INTERAKTYWNA PDF)

Wykaz firm posiadających zezwolenia na wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie gminy Czernichów