20230424 planMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Przegini Narodowej jest ostatnim planem, jaki jest procedowany dla wszystkich miejscowości w naszej gminie od 2014 roku. Podczas procedowania tego planu dokonano zmian, które były możliwe - zgłaszanych przez mieszkańców, a w czasie publicznych dyskusji wielokrotnie wyjaśniano konieczność dochowania zgodności przygotowywanego planu z przyjętym w 2013 roku Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czernichów. Ponieważ część mieszkańców nadal zgłasza swoje zastrzeżenia (wyjaśnione w dużej części w lutowo – marcowym numerze „Orki”), przedstawiamy te wyjaśnienia także w publikatorach elektronicznych – na stronie internetowej Gminy Czernichów i na gminnym profilu na Facebooku.

1)         Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla wszystkich miejscowości w naszej gminie były przyjmowane na bazie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czernichów, przyjętego uchwałą Nr XLV.326.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 listopada 2013 r. Zgłaszanie wniosków sprzecznych z Studium (znaczna część wniosków miała taki charakter) oznacza konieczność ich odrzucenia/nieuwzględnienia.

2)         Zakończenie trwającego od 2014 roku procesu uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego poprzez przyjęcie planu dla Przegini Narodowej umożliwi rozpoczęcie procedowania nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czernichów. Taką deklarację złożyła Wójt Gminy Danuta Filipowicz ze względu na długi upływ czasu od daty uchwalenia obecnie obowiązującego Studium i pojawienie się nowych potrzeb wśród mieszkańców gminy.

3)         Podczas procedowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Przegini Narodowej podjęte zostały działania idące naprzeciw mieszkańcom oraz przeprowadzono wiele spotkań poświęconych omówieniu projektu tego planu. Były to działania dające możliwość uzyskania pełnych informacji o zawartości planu dla Przegini Narodowej, polegające m.in. na:

- zorganizowaniu wyjazdowego posiedzenia Komisji Inwestycji i Rozwoju Rady Gminy Czernichów w 2019 roku – w tym posiedzeniu Komisji brali udział zainteresowani Radni oraz mieszkańcy Przegini Narodowej;

- zorganizowanie posiedzenia Komisji Inwestycji i Rozwoju Rady Gminy Czernichów 23 lutego 2022 roku, dedykowanego omówieniu projektu planu dla Przegini Narodowej, w budynku Urzędu Gminy Czernichów. W tym spotkaniu wziął udział autor projektu oraz przedstawiciele sołectwa Przeginia Narodowa;

- w 2023 roku zorganizowano dyskusję publiczną nt. planu dla Przegini Narodowej w budynku remizy OSP w tej miejscowości. W przypadku innych miejscowości dyskusje odbywały się w budynku Urzędu Gminy Czernichów na sali konferencyjnej, gdzie były dobre warunki techniczne i organizacyjne. Przeprowadzenie dyskusji nt. planu w Przegini Narodowej było wyjściem naprzeciw mieszkańcom, mimo pewnych utrudnień technicznych (m.in. utrudniony dostęp do internetu).

4) Jedną z uwag podnoszonych przez część mieszkańców była kwestia pozostawienia w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Przeginia Narodowa piaskowni.

Obowiązujący na podstawie przywołanej wcześniej uchwała Rady Gminy Czernichów z 26 kwietnia 2002 roku plan miejscowy jest aktem prawa i nie istnieje procedura „anulowania” tego rodzaju uchwały. Obowiązujący plan może być tylko zmieniony lub zastąpiony nowym – zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

5) W celu rozwiania wszelkich obaw i zgłaszanych wątpliwości, związanych z kwestią wywozu urobku z projektowanej perspektywicznie eksploatacji kruszywa, doprecyzowano ustalenia planu poprzez wprowadzenie zapisu stanowiącego, że obsługa komunikacyjna terenów eksploatacji, oznaczonych w planie symbolem 01PE, będzie następowała wyłącznie za pośrednictwem drogi wewnętrznej 37KDW. Ten zapis wprowadzono na wniosek Wójt Gminy Czernichów Danuty Filipowicz.

Nie ma zatem żadnego racjonalnego uzasadnienia zarzut, że zgodnie z zapisami planu obsługa tych terenów ma być kierowa na ul. Centralną oraz ul. Rudno, a dalej na ul. Wenecką.

6) Proponowana przez osoby negujące obecny projekt PZP obsługa komunikacyjna terenów eksploatacji kruszywa oraz terenów planowanych usług turystycznych poprzez przysiółek Ratanice i w kierunku wschodnim, czyli drogi powiatowej relacji Czernichów – Przeginia Duchowna, nie rozwiązuje problemu potencjalnej uciążliwości tego ruchu. Najbardziej optymalnym i bezkolizyjnym rozwiązaniem jest przejęcie tego ruchu przez drogę 37KDW.

7) Odnośnie zabudowy szeregowej czy bliźniaczej w terenach zabudowy zagrodowej RM, wyjaśnić należy, że z samego przeznaczenia tych terenów pod ten rodzaj zabudowy wynika, że zabudowa bliźniacza czy szeregowa nie mogą być realizowane. O zabudowie zagrodowej można mówić, gdy budynek mieszkalny jest funkcjonalnie związany z gospodarstwem rolnym, usytuowany jest na jednym podwórku wraz z budynkami gospodarczymi i inwentarskimi.

8) Część mieszkańców podnosiła również żądania związane z korektą zapisów odnoszących się do przeznaczenia, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy. Należy wyjaśnić, że żądania dotyczące możliwości wydzielenia tylko jednego lokalu mieszkalnego w obrębie budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie znajdują podstaw w obowiązującym stanie prawnym i pozostają w sprzeczności z definicją określoną w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane – zgodnie z którą „Budynek mieszkalny jednorodzinny to budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku.”

9) Nie znajduje również uzasadnienia wnioskowana do Urzędu Gminy korekta zapisów, dotyczących określenia maksymalnej powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki i minimalnej powierzchni biologicznie czynnej, zwłaszcza w kontekście żądania zwiększenia minimalnej powierzchni nowo wydzielanych działek. Postulat zwiększenia minimalnej powierzchni nowo wydzielanych działek pozostaje w sprzeczności z możliwością swobodnego dysponowania gruntami przez ich właścicieli.

W razie pytań do dyspozycji zainteresowanych są pracownicy Urzędu Gminy Czernichów – Zespół ds. Planowania Przestrzennego w Wydziale Inwestycji i Planowania Przestrzennego, pok. 110, I piętro.