20230719 wyboryMałopolska Izba Rolnicza ogłasza nabór kandydatów na członków okręgowych komisji wyborczych.

W wyborach do izb rolniczych okręgiem wyborczym jest obszar gminy. Zgodnie z zapisem ustawy o izbach rolniczych, członkiem komisji może zostać jedynie osoba będąca członkiem Małopolskiej Izby Rolniczej (figurująca w spisie uprawnionych do głosowania). W skład komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące w wyborach do rady powiatowej.

►Uchwała nr 10/Z/2023/VI Zarządu MIR z dnia 14 lipca 2023 r. - zgłaszanie kandydatów do OKW

Wyboru członków komisji okręgowych dokonuje komisja wojewódzka spośród prawidłowo zgłoszonych kandydatów.

Do zadań komisji okręgowych należy przede wszystkim:

  • współdziałanie w wykonywaniu zadań wyborczych z wójtem, burmistrzem (lub prezydentem), w sprawach właściwego i terminowego sporządzenia spisów członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania w okręgu wyborczym,
  • rejestrowanie kandydatów na członków rady powiatowej izby rolniczej,
  • zarządzenie druku kart do głosowania,
  • przeprowadzenie wyborów, a także głosowania w okręgu niepodzielonym na obwody,
  • ustalenie wyników głosowania i wyników wyborów w okręgu i podanie ich do wiadomości publicznej.

Prosimy o zgłaszanie kandydatów do komisji okręgowych w terminie od 18.07.2023 r. do dnia 28.07.2023 r. 

  • do koordynatorów gminnych zajmujących się wyborami do izb rolniczych w godz. pracy urzędów (UG Czernichów, ul. Gminna 1, inspektor Ewa Galos telefon kontaktowy 12 444 55 77 wew.120) lub do biur Małopolskiej Izby Rolniczej w godz. od 8:00 do 15:00.

Adresy i kontakty do biur MIR dostępne są na stronie ►www.mir.krakow.pl

Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu kandydata do komisji okręgowej:

  • zgłoszenie kandydata wraz z oświadczeniem o członkostwie w Małopolskiej Izby Rolniczej oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
  • pełnomocnictwo lub upoważnienie do reprezentowania osoby prawnej (jeżeli dotyczy)

Dokumenty do pobrania:

Zgłoszenie kandydata (►docx►pdf)

►Pełnomocnictwo/upoważnienie do reprezentowania (►docx►pdf