20230725 obwodnicaOtwarcie obwodnicy Rybnej odbyło się 22 sierpnia 2022 roku. Licząca ok. 3,3 kilometra nowa droga gminna ma za zadanie wyprowadzić ruch ciężkich samochodów z drogi powiatowej, biegnącej przez zabudowany obszar miejscowości. Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego przygotowuje nową organizację ruchu, która zakłada ograniczenie dla przejazdu ciężarówek z przyczepami przez Rybną.

Budowa nowej drogi gminnej, nazywanej obwodnicą Rybnej, zakończyła się rok temu. Końcowy odbiór robót nastąpił 14 lipca 2022 roku, a oficjalne otwarcie i oddanie jej do użytkowania miało miejsce 22 sierpnia 2022 roku. Determinacja gminy, aby doprowadzić do wybudowania zupełnie nowej drogi, liczącej 3,27 km, wynikała z potrzeby odciążenia miejscowości Rybna z ruchu ciężkiego, odbywającego się przez jej centrum. Po oddaniu obwodnicy Rybnej ustawiono nowe oznakowanie drogowe z wyznaczeniem tranzytu dla pojazdów ciężarowych, które już przekierowało ciężkie pojazdy na obwodnicę – mówi Danuta Filipowicz, Wójt Gminy Czernichów.

Po oddaniu do użytkowania obwodnicy Rybnej gmina wystąpiła do Starostwa Powiatu Krakowskiego – Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego o zmianę organizacji ruchu. W piśmie z 26 sierpnia 2022 roku gmina wnioskowała o przekierowanie ruchu towarowego z drogi powiatowej 2186K, biegnącej przez miejscowość Rybna, na nowo otwartą drogę gminną.

W piśmie tym władze gminy wnioskowały o wprowadzenie ograniczenia tonażowego (zakazu przejazdu) w ruchu dla pojazdów o masie powyżej 10 t na drodze powiatowej nr 2186K biegnącej przez centrum miejscowości Rybna. Również jesienią minionego roku podobne starania czynił inicjator budowy obwodnicy i były Przewodniczący Rady Gminy Czernichów Jacek Podgórski.

Potrzebę przeprowadzenia badań stanu technicznego drogi powiatowej zgłaszał Radny Rady Gminy Czernichów Adam Bałuszek.

25 marca br. na odcinku drogi powiatowej przebiegającej przez Rybną (od km 5+863 do 12+554) Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego wykonał badania ugięć nawierzchni drogi powiatowej, a wynik pomiarów wskazał, że zostały przekroczone dopuszczalne wartości ugięć sprężystych dla nawierzchni drogi. Stwierdzono ponadto, że droga ta ma liczne nienormatywne łuki poziome, a problemy z przejezdnością mogą stanowić utrudnienia w ruchu pojazdów ciężarowych z przyczepami oraz innych pojazdów.

O udostępnienie Gminie Czernichów wyników badań przeprowadzonych w marcu br. na drodze powiatowej nr 2186K nasza gmina wystąpiła 5 maja br. Przy okazji przypomniano, że na tej drodze zachodzi potrzeba zmiany organizacji ruchu oraz przebudowy skrzyżowania Sanka – Czułów – Rybna, ze względu na uciążliwość ruchu samochodów ciężarowych jeżdżących przez Rybną oraz pogarszający się stan techniczny drogi powiatowej nr 2186K.

Jak nas poinformował Jacek Podgórski, swoje wystąpienie do Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego ponowił również w czerwcu tego roku, wnioskując o wyłączenie z drogi powiatowej, biegnącej przez centrum Rybnej, ruchu samochodów o masie pojazdu powyżej 3,5 t.

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego przekazał Jackowi Podgórskiemu informację o wynikach pomiarów jakich dokonano pod koniec marca 2023 r. i przekroczeniach dopuszczalnych parametrów. Zwrócono również uwagę na nienormatywne łuki poziome drogi, co może stwarzać problemy z przejezdnością i utrudnienia w ruchu pojazdów ciężarowych z przyczepami.

Odnosząc się do starań gminy i Jacka Podgórskiego, Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego w piśmie z 4 lipca br., skierowanym do inicjatora budowy obwodnicy, poinformował, że ZDPK jest w trakcie opracowania nowej organizacji ruchu na odcinku drogi powiatowej nr 2186K, biegnącej przez centrum Rybnej, oraz że wprowadzone zostanie ograniczenie dla przejazdu pojazdów silnikowych z przyczepami.

Zapowiadane wprowadzenie ograniczenia, czyli zakazu wjazdu pojazdów z przyczepami na trasę biegnącą przez centrum sołectwa Rybna, powinno jeszcze bardziej podnieść bezpieczeństwo mieszkańców – mówi Danuta Filipowicz, Wójt Gminy Czernichów.

Tekst i zdjęcia: Jan Bereza