20230808 drogaDobiega końca przebudowa na drodze powiatowej między Zagaciem a Czernichowem. – Na zmodernizowanym odcinku drogi znacznie poprawi się bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dzięki oddzieleniu ruchu samochodowego od ruchu pieszych i rowerzystów. Dalszy odcinek tej drogi powiatowej, biegnący do ronda w Czernichowie musi być zaprojektowany zgodnie z wymaganiami nałożonymi przez Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego. Po opracowaniu dokumentacji projektowej i oszacowaniu kosztów kolejnej modernizacji na pewno podejmiemy wraz z Powiatem Krakowskim starania o pozyskanie dofinansowania z dostępnych programów zewnętrznych. Wówczas efektem będzie cały kompletny ciąg komunikacyjny, od ronda w Czernichowie do Zagacia – mówi Danuta Filipowicz, Wójt Gminy Czernichów.

Na modernizowanym obecnie odcinku będą jeszcze wykonane zabezpieczenia (bariery drogowe) przewidziane w projekcie, oznakowanie pionowe i poziome, zamontowane brakujące słupy i oprawy oświetleniowe, wyregulowane urządzenia w jezdni oraz wykonane nakładki na zjazdach z drogi. Wzdłuż jezdni przewidzianej dla samochodów powstał także ciąg pieszo – rowerowy, dzięki któremu korzystanie z drogi przez pieszych, rolkarzy, użytkowników hulajnóg i rowerzystów będzie znacznie bezpieczniejsze niż obecne.

Przypomnijmy, że rozbudowa drogi powiatowej nr 2183K od km 0+000.0 do km 1+060.8”, obejmuje m.in. rozbudowę nawierzchni jezdni, budowę pobocza, budowę i przebudowę chodnika, budowę ścieżki pieszo rowerowej, rozbudowę skrzyżowań ul. Jana III Sobieskiego z ul. Szlak Królewski w Zagaciu oraz ul. Krakowskiej z ul. Tyniecką w Czernichowie, rozbudowę zjazdów indywidualnych i publicznych wraz z przepustami, budowę systemu odwadniającego, budowę skarp drogowych wraz z umocnieniami, budowę instalacji oświetlenia ulicznego przejść dla pieszych i rowerów.

W ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 2183K od skrzyżowania ul. Jana III Sobieskiego z ul. Strażacką w Zagaciu zaprojektowano poszerzenie istniejącej jezdni do szerokości 6 metrów oraz ułożenie nakładki w postaci warstwy ścieralnej z mieszanki SMA, po uprzednim frezowaniu nawierzchni. Od km 0+058.5 do km 0+072.5 zaprojektowano wyspę kanalizującą, spowalniającą ruch, co poprawi bezpieczeństwo użytkowników drogi.

Tekst i zdjęcia: Jan Bereza

1 13 1