20220921 informacja

Urząd Gminy Czernichów informuje, że w wyniku negocjacji prowadzonych w trybie zamówienia z wolnej ręki „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Czernichów” w okresie od 1 do 30 czerwca 2022 r. realizowane będzie przez Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami sp. z o.o. ul. Barska 12, 30-307 Kraków.

Jednocześnie przypomina się, że z dniem 1 czerwca 2022 roku weszły w życie zapisy nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czernichów zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Czernichów Nr XLIX.478.2022 z dnia 28 lutego 2022 r. z których wynika, że

1) odpady komunalne zmieszane oraz bioodpady są odbierane z terenu nieruchomości w miesiącach, w okresie od 1 kwietnia do 31 października z częstotliwością nie mniejszą niż jeden raz na dwa tygodnie, w pozostałych miesiącach od 1 listopada do 31 marca, z częstotliwością nie mniejszą niż jeden raz w miesiącu; bioodpadów – które odbierane są w liczbie 4 worków o pojemności 120 litrów w każdym wyznaczonym w harmonogramie terminie odbioru odpadów tej frakcji,

2) odpady segregowane (papier, szkło, metal, tworzywa) są odbierane z terenu nieruchomości z częstotliwością jeden raz w miesiącu;

3) odpady budowlane i rozbiórkowe powstające na nieruchomościach zamieszkanych w ilości do 500 kg na nieruchomość na rok, odbierane będą na podstawie indywidualnego zgłoszenia, z tym, że warunki odbioru ustalone będą każdorazowo ze składającym zgłoszenie właścicielem nieruchomości zamieszkanej;

4) meble i odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony (do 4 sztuk rocznie na nieruchomość), akumulatory i chemikalia będą odbierane nie rzadziej niż jeden raz w roku w formie zorganizowanej zbiórki w wyznaczonych w poszczególnych miejscowościach punktach odbioru, umożliwiających dojazd samochodu specjalistycznego lub na zgłoszenie indywidualne, z tym, że warunki odbioru ustalone będą każdorazowo ze składającym zgłoszenie właścicielem nieruchomości zamieszkanej.

Pełny tekst regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czernichów, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Czernichów Nr XLIX.478.2022 z dnia 28 lutego 2022 r., zamieszczony jest na stronie urzędu www.czernichow.pl w zakładce Gospodarka odpadami komunalnymi.

Harmonogram odbioru odpadów oraz harmonogram odbioru Punktu selektywnego odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Czernichów zamieszczony jest na stronie urzędu www.czernichow.pl