Harmonogram prac Rady Gminy Czernichów na maj 2023

Komisje

Data i godzina

Temat spotkania

Komisja Rewizyjna

17.05.2023r.

(środa)

godz. 14.30

 1. Analiza zatrudnienia osób w Urzędzie Gminy na umowę zlecenie i otrzymywane z tego tytułu wynagrodzenia.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

17.05.2023r.

(środa)

godz. 15.30

 1. Rozpatrzenie skargi od mieszkańca Gminy.
 2. Petycja w sprawie położenia asfaltu na całym odcinku ulicy Malachitowej oraz na odcinku    ulicy Zielony Mostek od ulicy Piastowskiej do skrzyżowania z ulica Malachitową w miejscowości Wołowice gmina Czernichów.
 3. Sprawy bieżące.

Komisja Edukacji i Spraw Społecznych

 

22.05.2023r.

(poniedziałek)

godz.15.30

 1. Zapoznanie z informacją Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego o aktywizacji zawodowej i stanie bezrobocia w gminie Czernichów w roku 2022.
 2. Analiza arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych.
 3. Informacja o organizacji opieki, zajęć dla uczniów i przedszkolaków przez placówki oświatowe w czasie wakacji (półkolonie, dyżury przedszkoli itp.)
 4. Realizacja dochodów (opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach).
 5. Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci, w tym z rodzin dysfunkcyjnych.
 6. Sprawy bieżące i opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na sesję (w tym informacja dotycząca regulaminu wynagradzania nauczycieli, nowego regulaminu nagród wójta i dyrektora, informacja na wniosek komisji - materiały promocyjne gminy Czernichów w 2022 roku oraz przyznane nauczycielom w 2022 roku nagrody wójta).

Komisja Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

23.05.2023r.

(wtorek)

godz. 15.30

 1. Zagrożenie powodziowe dla gminy-utrzymanie i konserwacja wałów, urządzenia przeciwpowodziowe.
 2. Informacja Komisariatu Policji  w Krzeszowicach o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gm. Czernichów za 2022r.
 3. Informacja o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych za rok 2022r.
 4. Informacja o kosztach utrzymania cmentarza komunalnego w Dąbrowie Szlacheckiej.
 5. Informacja dotycząca wykaszania poboczy przy drogach gminnych - harmonogram.
 6. Sprawy bieżące i opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na sesję.

Komisja Inwestycji i Rozwoju

24.05.2023r.

(środa)

godz.15.30

 1. Przegląd infrastruktury wodno- kanalizacyjnej na terenie gminy i analiza możliwości inwestycyjnych w tym zakresie (komisja wyjazdowa).
 2. Sprawy bieżące i opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na sesję.

Komisja Budżetu i Finansów

 

25.05.2023r.

(czwartek)

godz. 14.00

 1. Spotkanie z przedstawicielami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie
 2. Koszty funkcjonowania komunikacji na terenie gminy Czernichów.
 3. Koszty związane z  oświetleniem ulicznym na terenie gminy.
 4. Informacja o działalności OSP i koszty utrzymania.
 5. Sprawy bieżące i opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na sesję.

Planowana sesja

29.05.2023.

(poniedziałek)

godz. 15.30

 1. Informacja o aktywizacji zawodowej i stanie bezrobocia w gminie Czernichów w roku 2022.
 2. Informacja Komisariatu Policji  w Krzeszowicach o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gm. Czernichów za 2022r.
 3. Informacja o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych za rok 2022r.