Czernichów, 21 listopada 2022 r.

Rada Gminy Czernichów

woj. małopolskie

tel. 122 702 104 fax 122 702 324

                                                                                 

                                                                      

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że LIX sesja Rady Gminy Czernichów, odbędzie się w dniu 28 listopada 2022 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernichów (I piętro p. 120)

            Obrady będą transmitowane w czasie rzeczywistym on-line  (https://czernichow.sesja.pl/), a następnie nagranie zostanie umieszczone w internecie.  

           

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu LVIII sesji Rady Gminy Czernichów z dnia 24 października 2022 r.
 4. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych ( druk nr 1).
 5. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej na rzecz ochotniczej straży pożarnej ( druk nr 2).
 6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o powierzeniu Gminie Zabierzów przez Gminę Czernichów realizacji zadania publicznego polegającego na utworzeniu i prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dziennego pobytu dla osób z zaburzeniami psychicznymi( druk nr 3).
 7.  Uchwała w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu do obliczenia zwrotu rodzicom kosztów jednorazowego przewozu dzieci niepełnosprawnych, niepełnosprawnych dzieci pięcioletnich i sześcioletnich oraz dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym ( druk nr 4).
 8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości ( działka nr 878/1 w miejscowości Czernichów) ( druk nr 5).

      9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości ( działka nr 872/8  w miejscowości Przeginia Narodowa) ( druk nr 6 ).

 1. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości mienia  komunalnego na okres powyżej trzech lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy( działka nr 1107/54 w m. Rusocice) (druk nr 7).
 2. Uchwała w sprawie  ustalenia zasad przysługiwania sołtysom diet oraz zwrot kosztów podróży służbowych ( druk nr 8).
 3. Uchwała  w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Czernichów (druk nr 9 ).

     13. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości ( druk nr 10).

 1. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych ( druk nr 11).

     15. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLVII.458.2021 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2021 r. – Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2022 ( projekt nr 1) ( druk nr 12).

     16.  Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLVII.458.2021 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2021 r. – Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2022( projekt nr 2) ( druk nr 13).

     17. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLVII.458.2021 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2021 r. – Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2022( projekt nr 3)  ( druk nr 14).          

 1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII.459.2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. Rady Gminy Czernichów w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów ( druk nr 15).
 2. Informacja z prac wójta w okresie międzysesyjnym ( druk nr 16).
 3. Wolne wnioski.

    21.  Zakończenie sesji.

                                                                                              Przewodniczący Rady

                                                                                              Zbigniew Kędzierski