ZEBRANIE WIEJSKIE

Zawiadamiam, że w dniu 28 września 2022 r. ( środao godz. 18.00 w Remizie OSP w Kamieniu odbędzie się zebranie wiejskie

Sołectwa Kamień

W razie braku kworum drugi termin zebrania przewidziany jest na godz.18.15

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania i wybór protokolanta.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja o aktualnie obowiązujących przepisach dotyczących ochrony powietrza oraz bieżące informacje o Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków- Ekodoradcy.
 4. Informacja przedstawiciela Polskiej Spółki Gazownictwa sp.zo.o na temat perspektyw podłączenia nieruchomości w miejscowości Kamień do sieci gazowej.
 5. Wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2023.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2023.
 7. Wniosek o przeznaczenie środków oddanych do dyspozycji sołectwa na rok 2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków oddanych do dyspozycji sołectwa w ramach budżetu Gminy Czernichów na rok 2023.
 9. Upoważnienie sołtysa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia sołtysa.
 11. Sprawy bieżące.Sołtys

                                                                                                                       Joanna Paszcza

§ 8 ust. 1 Statutu sołectwa: Prawo do głosowania na zebraniu wiejskim mają wszyscy dorośli mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do rady gminy.