ZEBRANIE WIEJSKIE

Zawiadamiam, że w dniu 2 października 2022 r. ( niedziela o godz. 18.00 w Remizie OSP w Dąbrowie Szlacheckiej odbędzie się zebranie wiejskie

Sołectwa Dąbrowa Szlachecka

W razie braku kworum drugi termin zebrania przewidziany jest na godz. 18.15

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania i wybór protokolanta.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięcia lub jego zakresu przewidzianego do realizacji w budżecie gminy Czernichów na rok 2022 w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022.
  4. Podjęcie uchwały zmiany przedsięwzięcia lub jego zakresu przewidzianego do realizacji w budżecie gminy Czernichów na rok 2022 w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022.
  5. Sprawy bieżące.

Sołtys

Agnieszka Górka

 

§ 8 ust. 1 Statutu sołectwa: Prawo do głosowania na zebraniu wiejskim mają wszyscy dorośli mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do rady gminy.