zawiadomienie o zebraniu wiejskim

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW

Zwołuję Zebranie Wiejskie sołectwa Przeginia Narodowa, dnia 09.03.2023 r. (czwartek) o godzinie 19.00 w Remizie OSP.

W razie braku kworum drugi termin zebrania przewidziany jest na godz. 19.15

 

 

 

 

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania i wybór protokolanta
  2. Przyjęcie porządku obrad
  3. Projekt Planu zagospodarowania przestrzeni dla Przegini Narodowej.
  4. Dyskusja i wolne wnioski
  5. Zamknięcie zebrania

§ 7 ust. 1 Statutu sołectwa: Zebranie wiejskie zwołuje sołtys z własnej inicjatywy lub na wniosek: 1) co najmniej 5% mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu

§ 8 ust. 1 Statutu sołectwa: Prawo do głosowania na zebraniu wiejskim mają wszyscy dorośli mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do rady gminy

Zebranie Wiejskie odbywać się będzie za zachowaniem regulacji dotyczących przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19.

Sołtys Przegini Narodowej

Krzysztof Czuba