zawiadomienie o zebraniu wiejskimZEBRANIE WIEJSKIE

Zawiadamiam, żw dniu 19 lipca 2023 r. (środa) o godz. 19.00 w Domu Ludowym w Przegini Duchownej odbędzie się zebranie wiejskie sołectwa Przeginia Duchownarazie braku kworum drugi termin zebrania przewidziany jest na godz. 19.15.

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania i wybór protokolanta.
2. Przyjęcie porzą
dku obrad.
3. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany przedsięwzięcia dot. przeznaczenia środków
finansowych z funduszu sołeckiego soł
ectwa Przeginia Duchowna na rok 2023
4. Wolne wnioski
5. Zakończenie zebrania.


Sołtys Przegini Duchownej
Katarzyna Gibek


§ ustStatutu sołectwa: Prawo do głosowania na zebraniu wiejskim mają wszyscy dorośli mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo
wyborcze do rady gminy

 

Do pobrania:

- Zawiadomienie